DDF'93 logo - visit us here: http://www.ddf93.dk


Her kan du se en
række
spilleregel
relevante
ting.Alle vore online
versioner af
regler m.v.
findes i
udgaver til
download
her.

Hits i danske regler:
2088358
Hits i engelske regler:
1669571
Hits i tyske regler:
1307715
Hits i danske cases:
390693
Hits i eng. cases:
302407


Vis siden i en printvenlig version uden menu.
printvenlig
  VOLLEYBALLREGLER    
  CASES Case 1.10, 2.8, 3.9, 3.19, 3.25 fra sidste udgave(gamle numre) er udgået.
Case (nye numre) er revideret i 2010.
Case 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22, 5.26, 5.27, 8.8 er ny cases.
Numre er ændrede som følge af nye og udgåede case.
 
  2009-2012(2010 udgave)    
  Oversat og redigeret af
Divisionsdommerforeningen DDF 93(2010 version)
og DVBF´s spilleregelgruppe
© FIVB 2010(engelsk version 1.6).
   
  2009-2012 VOLLEYBALL CASES    
  INDHOLDSFORTEGNELSE CASES  
  INDHOLD    
  FORORD    
  1. DEL: TEORETISKE PRINCIPPER    
  2. DEL: CASES    
  KAPITEL 1: DELTAGERE
Ikke tilladte genstande
Anfører
Træner
 
1.1 – 1.2
1.3 – 1.7
1.8 – 1.12
 
1.1
1.3
1.8
  KAPITEL 2: SPILLESYSTEM

Lodtrækningen
Positions- og rotationsfejl
 
2.1
2.2 – 2.7
 
2.1
2.2
  KAPITEL 3: SPIL-
HANDLINGER
Berøring af bolden
Indtrængen under nettet
Berøring af nettet eller
spillers fejl ved nettet
Serv
Angrebsslag
Blokering
 
 
3.1 – 3.9
3.10 – 3.12


3.13 – 3.22


3.23 – 3.29
3.30 – 3.34
3.35 – 3.48
 
 
3.1
3.10


3.13


3.23
3.30
3.35
  KAPITEL 4: AFBRYDELSER OG
FORSINKELSER
Udskiftning
Time Outs og Tekniske Time Outs
Uberettigede
anmodninger
Skade
Forsinke lser af spillet
Forstyrrelse udefra
 
 
4.1 – 4.20
4.21 - 4.22


4.23 – 4.25


4.26 – 4.29
4.30 – 4.32
4.33 - 4.34
 
 
4.1
4.21


4.23


4.26
4.30
4.33
  KAPITEL 5: LIBERO
5.1 – 5.27
5.1
  KAPITEL 6: DELTAGERNES
OPFØRSEL
 
6.1 – 6.9
 
6.1
  KAPITEL 7: DOMMERNE OG
DERES ANSVAR
 
 
7.1 – 7.11
 
 
7.1
  KAPITEL 8: SPECIELLE CASES


KAPITEL 9: DANSKE CASES
8.1 – 8.89.1 – 9.5
8.19.1
  FORORD    
  Divisionsdommerforeningen DDF 93 og DVBF´s spilleregelgruppe har her oversat FIVB´s Casebook 2009- 2012(2009 udgave) til dansk.
Vi har i den danske udgave bevidst udeladt de ofte lange indledninger til specifikke kampe og de specifikt nævnte spillere som er en del af FIVB´s udgave.
Holdene er generelt benævnt hold A og hold B, men hvor det af hensyn til forståelsen er nødvendigt har vi anvendt betegnelsen(M) for det modtagende hold og(S) for det servende hold.

I 2010 er 8 nye case kommet til, 5 case er udgået og flere case er reviderede i.h.t. FIVB´s reviderede tekst i den internationale udgave. Nummerering er ligeledes revideret i.h.t. samme.

Divisionsdommerforeningen DDF93, juli 2010.
   
       
  Efterfølgende Case er således med de af FIVB anerkendte svar - fortolkninger - af de officielle volleyballregler.
Divisionsdommerforeningen vil senere eventuelt tilføje yderligere Case´s, baseret på vore egne Case´s og spørgsmål/svar.
I enkelte Case´s har vi for at præcisere danske forhold tilføjet kommentar i [].
   
       
       
  2. DEL: CASES.    
  KAPITEL 1: DELTAGERE    
  IKKE TILLADTE GENSTANDE    
1.1 En spiller skal skiftes ind. 2. dommeren opdager at spilleren bruger benprotese. Er det lovligt at spille med denne? 2. dommeren skal tillade spilleren at komme på banen forudsat at det ikke vil være til fare for spilleren selv eller øvrige spillere på banen. Det er ikke tilladt en spiller at spille med gipsstøbning, men spilleren må godt sidde på bænken.
Regel 4.5.1
4.5.1
1.2 En spiller bærer en ring med en skarp diamant på sin finger. 1. dommeren beder spilleren om at tage ringen af. Spilleren svarer at det er umuligt at fjerne denne fra fingeren. Må spilleren spille med ringen på fingeren? I princippet siger reglerne at hun skal fjerne ringen. Hvis hun virkelig ikke kan fjerne ringen skal ringen tapes ind, så hun og andre spillere ikke kan komme til skade. Det er vigtigt at dommeren fortæller både spilleren og træneren at spilleren selv er ansvarlig for konsekvenserne af skader forårsaget af ringen.
Regel 4.5.1
4.5.1
  ANFØRER    
1.3 Kampanføreren anmoder i en kamp gentagne gange om forklaring på dommernes afgørelser og begrundelserne for bestemte kendelser. Hvad er den korrekte reaktion hos 1. dommeren? Når 1. dommeren skønner at spørgsmålenes karakter overskrider grænserne i Regel 5.1.2, skal 1. dommeren give kampanføreren en verbal henstilling uden sanktion som anført i Regel 21.1. Hvis dette gentager sig med spørgsmål som kan karakteriseres som værende ikke relevante for afklaring af uenigheder, skal kampanføreren sanktioneres for grov optræden med et gult kort(point og serv til modstanderen).
Regel 5.1.2.1, 20.1, 20.2, 21.2. Fig. 9
5.1.2
20.1
20.2
21.2
Fig. 9
1.4 Kampanføreren er ikke sikker på at holdets rotationsorden er korrekt. Denne beder 2. dommeren om at kontrollere positionen af sit holds spillere før spillet genoptages. Er dette tilladt? Dette er en legal forespørgsel.
Oplysning af rotationsorden betyder at dommerne skal oplyse hvem der skal serve næste gang og indbefatter ikke oplysning om hver enkelt spillers position.
Retten til at få kontrolleret rotationsordenen må ikke misbruges af noget hold.
Regel 5.1.2.2
5.1.2.2
1.5 Kampanføreren på det servende hold har problemer med at bestemme hvilke af det modtagende holds spillere der er netspillere. For at få dette afklaret spørger kampanføreren 1. dommeren om kontrol af opstilling for modstanderholdet. Er det tilladt? Hvis forespørgslen ikke er af gentagen karakter skal 1. dommeren bede 2. dommeren om at kontrollere modtagerholdets opstilling. Der skal dog udelukkende oplyses om hvorvidt spillerne er på de korrekte positioner. Hvilke spillere der er netspillere, og hvilke der er bagspillere skal ikke oplyses.
Regel 5.1.2.2
5.1.2.2
1.6 Kampanføreren ser at en liniedommer viser touch på en bold på blokeringen. 1. dommeren ser ikke signalet fra liniedommeren. Hvorledes beder anføreren legalt og diskret 1. dommeren om at spørge liniedommeren om dennes signal? Når spilperioden er færdigspillet må kampanføreren række hånden i vejret på en pæn måde for at signalere at han ønsker at tale med 1. dommeren. Han kan så spørge om en forklaring på dommerens kendelse. 1. dommeren skal imødekomme forespørgslen.
Regel 5.1.2.1, 20.2.1
5.1.2.1
20.2.1
1.7 Kampanføreren protesterer imod 1. dommerens, korrekte, sanktionering af en spiller. 1. dommeren fastslår at hans kendelse er endelig og at ingen protest vil blive accepteret. Er det korrekt fremstillet af 1. dommeren? 1. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Dommeren må klart angive årsagen til hans kendelse. Hvis dette ikke tilfredsstiller kampanføreren er denne berettiget til at forbeholde sig retten til at påføre en officiel protest efter kampens afslutning. Protester angående brug af reglerne og sanktioner er tilladte og skal accepteres. Ingen diskussion af kendelsen er tilladt under kampen.
Regel 5.1.2.1, 23.2.4
5.1.2.1
23.2.4
  TRÆNER    
1.8 Før starten på en kamp opdager 1. dommeren at træneren bærer et headset og via dette kommunikerer med statistikføreren, der sidder bag reklamebanderne. Er brugen af sådanne hjælpemidler tilladt? Ja, brugen af sådanne hjælpemidler er tilladt.  
1.9 I første og andet sæt er træneren uenig med 1. dommeren. Træneren går så hen til 2. dommeren og insisterer på en forklaring på 1. dommerens kendelse. 2. dommeren taler med træneren to gange i mere end 10 sekunder. Er det korrekt fortolkning af reglerne fra 2. dommerens side? I henhold til Regel 5.1.2 er det udelukkende kampanføreren der må henvende sig til dommerne for at få en forklaring. Træneren har ikke tilladelse til at tale til dommerne. 2. dommeren skulle have nægtet at tale med træneren og bedt denne om at returnere til området hvor denne må opholde sig. Er dette ikke nok skal 2. dommeren straks informere 1. dommeren som sanktionerer med den korrekte sanktion.
Normalt vil 1. dommeren give træneren en verbal henstilling ved henvendelse til kampanføreren. Der er ingen straf.
Hvis træneren fortsætter sin opførsel, sanktionerer(gult kort) 1. dommeren med straf, gennem kampanføreren, resulterende i point og serv til modstanderen.
Regel 5.1.2, 5.2.3, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3
5.1.2
5.2.3
5.2.3.4
21.1
21.2
21.3
1.10 Træneren bevæger sig i frizonen tæt på sidelinien. Da han beslutter sig for at anmode om en time-out, beder han hjælpetræneren om at trykke på buzzeren, hvorefter han selv signalerer med det officielle time-out tegn. Er det en acceptabel time-out forespørgsel? Det er en acceptabel time-out forespørgsel. Træneren har ansvaret for anmodning om time-out, som inkluderer visning af det korrekte håndsignal. Når nu træneren har ret til at bevæge sig i frizonen, er det i spillets ånd at træneren har lov til at overdrage opgaven, og ikke nødvendigvis til hjælpetræneren, med at trykke på buzzeren, men skal fortsat selv vise tegnet.
Regel 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1
5.1.2
5.2.3.3
5.3.1
1.11 Under en kamp springer hjælpetræner og massør op og følger træneren op og ned langs sidelinien. 1. dommeren gør intet for at forhindre dette. Er dette en acceptabel opførsel af holdet? Reglerne tillader kun træneren at bevæge sig frit i frizonen foran bænken afgrænset af angrebslinien og "coachlinjen" og ned til opvarmningsområdet. De øvrige holdmedlemmer må sidde på bænken eller opholde sig i opvarmningsområdet. Dommerne bør gennem kampanføreren give træneren en verbal henstilling, og bede hjælpetræner og massør om at sætte sig ned.
Regel 5.2.3.2, 5.2.3.4, 5.3.1
5.2.3.2
5.2.3.4
5.3.1
1.12 På et tidspunkt træder træneren ind på banen fra baglinien for at give instrukser til sin Libero. På et andet tidspunkt står træneren mellem forlængelsen af angrebslinien og midterlinien. Trænerens placering blokerer for sekretærens udsyn til den servende spiller. Hvad er den korrekte reaktion fra dommernes side? Træneren, og kun træneren, har tilladelse til at bevæge sig i frizonen mellem angrebsliniens forlængelse og op til opvarmningsområdet. Træneren har ingen ret til at betræde banen. Trænerens position var ikke korrekt på tre måder: Træneren har ikke ret til:
1. Opholde sig bag banen i servezonen.
2. Opholde sig mellem forlængelsen af angrebslinien og midterlinien.
3. Betræde banen.
1. dommeren skal, gennem kampanføreren, give træneren en verbal henstilling. Træneren skal gøres opmærksom på begrænsningerne i dennes bevægelsesfrihed.
Regel 5.2.3.4
5.2.3.4
  På et tidspunkt træder træneren ind på banen fra baglinien for at give instrukser til sin Libero. På et andet tidspunkt står træneren mellem forlængelsen af angrebslinien og midterlinien. Trænerens placering blokerer for sekretærens udsyn til den servende spiller. Hvad er den korrekte reaktion fra dommernes side? Træneren, og kun træneren, har tilladelse til at bevæge sig i frizonen mellem angrebsliniens forlængelse og op til opvarmningsområdet. Træneren har ingen ret til at betræde banen. Trænerens position var ikke korrekt på tre måder: Træneren har ikke ret til:
1. Opholde sig bag banen i servezonen.
2. Opholde sig mellem forlængelsen af angrebslinien og midterlinien.
3. Betræde banen.
1. dommeren skal, gennem kampanføreren, give træneren en verbal henstilling. Træneren skal gøres opmærksom på begrænsningerne i dennes bevægelsesfrihed.
Regel 5.2.3.4
5.2.3.4
  KAPITEL 2: SPILLESYSTEM    
2.1 Hvilke valgmuligheder har en holdanfører der har vundet lodtrækningen før første eller femte sæt? Vinderen af lodtrækningen har fire muligheder;
1. At serve,
2. At modtage serven,
3. Vælge banehalvdel,
Når vinderen af lodtrækningen har valgt banehalvdel skal taberen tage den anden banehalvdel og må vælge enten at serve eller modtage serven. Hvis vinderen vælger at serve, skal taberen modtage serven og må vælge banehalvdel. Hvis vinderen vælger at modtage serven, skal taberen serve og må vælge banehalvdel.
Regel 7.1.2
7.1.2
  Hvilke valgmuligheder har en holdanfører der har vundet lodtrækningen før første eller femte sæt? Vinderen af lodtrækningen har fire muligheder;
1. At serve,
2. At modtage serven,
3. Vælge banehalvdel,
Når vinderen af lodtrækningen har valgt banehalvdel skal taberen tage den anden banehalvdel og må vælge enten at serve eller modtage serven. Hvis vinderen vælger at serve, skal taberen modtage serven og må vælge banehalvdel. Hvis vinderen vælger at modtage serven, skal taberen serve og må vælge banehalvdel.
Regel 7.1.2
7.1.2
2.2 Den midterste bagspiller, M6, står klart foran den midterste netspiller, M3. Umiddelbart før serveren slår til bolden springer bagspillereren op i luften og er ikke i kontakt med gulvet når serveren slår til bolden. Er modtagerholdet i korrekt position? Når spillere springer op i luften bedømmes deres position ud fra det sted hvor de sætter af. Derfor, når bagspilleren er i luften, skal spillerens position bedømmes ud fra det sted hvor spilleren sidst har kontakt med gulvet, hvorfor bagspilleren betragtes som værende foran netspilleren. Der er således begået positionsfejl og konsekvensen er "tab af spilperiode".
Regel 7.4, 7.4.2, 7.4.3
7.4
7.4.2
7.4.3
2.3 I det øjeblik der serves, står den midterste bagspiller, M6, klart med begge fødder bag fødderne på den midterste netspiller, M3. M6 har en hånd på gulvet foran fødderne på M3, da serveren slår til bolden. Er modtagerholdet i korrekt position? Ja, korrekt position. Kun fødderne, som er i kontakt med gulvet, afgør om spillerne er ude af position.
Regel 7.4.3, 7.5
7.4.3
7.5
2.4 I det øjeblik der serves, står modtagerholdets hæver med foden delvist inde på det servende holds banehalvdel og med den resterende del af foden over midterlinien. 2. dommeren fløjter for positionsfejl på hæveren, fordi denne ikke står inden for holdets banehalvdel, da serveren slår til bolden. Er 2. dommerens kendelse korrekt? Ja, 2. dommerens kendelse er korrekt.
Regel 1.3.3, 7.4
1.3.3
7.4
2.5 I tredje sæt vinder det modtagende hold M en spilperiode. Spiller nr. 6 skulle have roteret ned for at serve, men nr. 5 server. Sekretæren overser dette og holdet vinder tre point med spiller nr. 5 som server. Efter yderligere to spilperioder er det igen hold M til at serve. Spilleren der efterfølger nr. 5, nr. 11, roterer ned for at serve.
Efter at serveren slår til bolden, signalerer sekretæren at det er den forkerte spiller der server. Det eneste der kan konstateres på kampskemaet er at spiller nr. 5 skulle have servet. Et senere gennemsyn af en videooptagelse viser kendsgerningerne, men det kan ikke fastslås på kampskemaet.
Dommeren dømmer hold M som taber af spilperioden, hvor nr. 11 servede og spillerne returnerer til deres korrekte positioner. Der bliver ikke frataget holdet nogen point. Er 1. dommerens afgørelse korrekt?
Baseret på de oplysninger der er til rådighed for dommerne er 1. dommerens kendelse korrekt.
Regel 7.7.1, 23.2.3
7.7.1
23.2.3
2.6 Hold A vinder spilperioden, point og retten til at serve. Før holdet roterer for at serve beder kampanføreren for hold A 2. dommeren om at kontrollere opstillingen i forbindelse med at få fastslået den korrekte server. Sekretæren oplyser at spiller nr. 10 skal serve, hvorefter spiller nr. 10 server 4 point. Før spiller nr. 10 når at serve yderligere, oplyser sekretæren 2. dommeren om, at spiller nr. 8 skulle have servet i stedet for spiller nr. 10.
1. dommerens afgør at de 4 point som hold A´s spiller nr.10 har scoret, skal annulleres. Alle time-outs og udskiftninger fra denne periode annulleres.
Hold A indtager deres positioner i hvilken spiller nr. 8 skulle have servet, stillingen rettes til stillingen før spiller nr. 10 servede.
Spiller nr. 8 fra hold A får tilladelse til serv, og spillet fortsætter fra det tidspunkt hvor kampanfører for hold A bad om at få oplyst hvem der skulle serve.
Var 1. dommerens beslutning korrekt i denne situation?
Dommeren handler korrekt.
I sådanne situationer bibeholdes sanktioner for ukorrekt optræden og tekniske time-outs. Holdene skal indtage deres reglementerede positioner iht. rotationsordenen.
Hændelser af den art skal påføres kampskemaet.
 
2.7 Efter at have fløjtet til serv opdager 1. dommeren at det servende hold kun har 5 spillere på banen. Liberoen, og spilleren denne skal erstatte, er begge endnu i opvarmningsområdet, uden at de viser tegn på at ville gå på banen og deltage i spillet. Hvad skal dommerne foretage sig? 1. dommeren skal fløjte til serv, når han har sikret sig at holdene er klar til at spille og serveren er i besiddelse af bolden.
Almidelig fornuft siger os at visse ting er holdets ansvar. Eksempelvis gør dommeren ikke en spiller opmærksom på at hun/han server fra et forkert sted eller står med en fod uden for banen når der serves.
Når 1. dommeren først opdager fejlen efter at have fløjtet til serv, er der kun følgende at gøre - så snart der er slået til bolden, skal der fløjtes for positionsfejl.
Havde dommeren før fløjtet opdaget, at der kun gik 5 spillere på banen efter en Time-out, var der mulighed for at sanktionere holdet for forsinkelse af spillet. I den situation, ville holdet(forudsat ingen forudgående forsinkelser) bibeholde serven og ingen point ville være tildelt.
7.5, 7.7, 12.3, 12.4.3
7.5
7.7
12.3
12.4.3
  Efter at have fløjtet til serv opdager 1. dommeren at det servende hold kun har 5 spillere på banen. Liberoen, og spilleren denne skal erstatte, er begge endnu i opvarmningsområdet, uden at de viser tegn på at ville gå på banen og deltage i spillet. Hvad skal dommerne foretage sig? 1. dommeren skal fløjte til serv, når han har sikret sig at holdene er klar til at spille og serveren er i besiddelse af bolden.
Almidelig fornuft siger os at visse ting er holdets ansvar. Eksempelvis gør dommeren ikke en spiller opmærksom på at hun/han server fra et forkert sted eller står med en fod uden for banen når der serves.
Når 1. dommeren først opdager fejlen efter at have fløjtet til serv, er der kun følgende at gøre - så snart der er slået til bolden, skal der fløjtes for positionsfejl.
Havde dommeren før fløjtet opdaget, at der kun gik 5 spillere på banen efter en Time-out, var der mulighed for at sanktionere holdet for forsinkelse af spillet. I den situation, ville holdet(forudsat ingen forudgående forsinkelser) bibeholde serven og ingen point ville være tildelt.
7.5, 7.7, 12.3, 12.4.3
7.5
7.7
12.3
12.4.3
  Hold A sætter spillet i gang med en serv. Umiddelbart efter at serveren slår til bolden, hæver liniedommer number 2 flaget for at signalere at en spiller på hold B har en del af foden uden for banen i serveøjeblikket. 2. dommeren så ikke liniedommerens kendelse, men 1. dommeren så liniedommerens flagsignal, fløjtede og dømte positionsfejl på det modtagende hold B. Var 1. dommerens kendelse korrekt? Ja, det er en korrekt kendelse af 1. dommeren at dømme positionsfejl på liniedommerens signal. Fordi 1. dommeren har autoriteten over alle dommerteamets medlemmer og holdene, kan 1. dommeren basere sine kendelser på signaler fra alle medlemmer af dommerteamet - også selvom han har øjnene på det servende hold, mens bolden bliver servet. Se refereeing guidelines & -instructions.
7.5, 23.2.1
7.5
23.2.1
3.1 Hold A laver en dårlig servemodtagning og bolden passerer nettet uden for antennen.
En spiller for hold A løber efter bolden ind i hold B´s frizone og spiller den tilbage med hovedretning mod hold A´s banehalvdel. Uheldigvis for hold A har bolden dog retning ind mod nettet på hold B´s side(inden for antennen). Midtblokeringsspiller for hold B griber bolden. 1. dommeren dømmer "bold ude" for hold A, før midtblokeringsspiller griber bolden og benytter tegnet herfor.
Er dette en korrekt kendelse og et korrekt dommertegn. Hvornår dømmes bolden "ude" i en sådan situation?
1. dommerens tegn er korrekt. Bolden er ude idet den fuldstændigt passerer sidelinien på hold B´s banehalvdel. Bolden kunne også være dømt ude, hvis den i frizonen på hold B´s side berører en spiller fra hold B. En spiller fra hold B må dog ikke bevidst forhindre at bolden spilles tilbage mod hold A´s banehalvdel(helt eller delvist uden for antennen).
Regel 10.1.2, 10.1.2.2
10.1.2
10.1.2.2
3.2 I en førsteberøring rammer en spiller bolden med håndfladen vendt opad. 1. dommeren lader spillet fortsætte; Var dette korrekt af 1. dommeren? Boldkontakten skal bedømmes ud fra kvaliteten af berøringen altså hvorvidt bolden gribes [holdes] og/eller kastes. Dommeren må ikke skride for hurtigt ind, med mindre dommeren direkte ser, at bolden gribes eller kaste.
Regel 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4
9.2.1
9.2.2
9.3.3
9.3.4
3.3 Et angreb fra hold A blokeres af hold B tilbage på hold A´s banehalvdel, hvor den berører angriberens arme såvel som angriberens bryst i en bevægelse. Bolden gribes eller kastes ikke. 1. dommeren tillader at spillet fortsætter. Er dette korrekt? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Dette var hold A´s første berøring, hvor flere på hinanden følgende berøringer er tilladt, hvis de sker i samme spilhandling og bolden ikke gribes eller kastes. Lignende spilsituationer kan forekomme ved:
 1. Servemodtagning.
 2. Første berøring af modstanders angreb, uanset om dette er hårdt eller blødt.
 3. Første berøring efter at bolden har berørt egen blok eller
 4. Første berøring efter blok fra modstander.
Selve boldkontakten er afgørende for om spilhandlingen er tilladt, eller der er tale om "grebet bold". Det er muligt at dømme "grebet bold" også på et holds første berøring.
Regel 9.2.3.2, 14.2
9.2.3.2
14.2
3.4 En spiller fra hold A blokerer bolden. Herefter fortsætter bolden mellem blokeringsspiller og nettet på blokeringsspillerens side. Det lykkes blokeringsspilleren at ramme bolden med et underhåndsslag hvorefter bolden strejfer blokeringsspillerens arm. 1. dommeren fløjter og dømmer "grebet bold". Er dette korrekt? Selve boldkontakten er afgørende for om spilhandlingen er tilladt, eller der er tale om "grebet bold". Som holdets første berøring er det tilladt med flere berøringer i samme spilhandling. Det er muligt at dømme "grebet bold" også på et holds første berøring.
Regel 9.2.2, 9.2.3.2, 14.2
9.2.2
9.2.3.2
14.2
3.5 Hold A´s servemodtagning passerer nettet og blokeres tilbage igen af en spiller fra hold B. Bolden dirigeres i retning mod gulvet på hold A´s side. Er dette tilladt? Det er tilladt at blokere bolden, så den har retning mod gulvet på modstanderens banehalvdel. 1. dommeren skal dog vurdere hvorvidt bolden spilles korrekt eller "gribes eller kastes". Det er muligt at dømme for "grebet bold" i forbindelse med blokering.
Regel 9.2.2
9.2.2
3.6 En spiller forsøger at redde bolden i nærheden af tilskuerpladserne og lander efter at have spillet bolden på et tilskuersæde. Er denne spilhandling tilladt? Dette er en tilladt spilhandling. En spiller må berøre bolden uden for frizonen på egen banehalvdel. Uden for spillepladsen er det tilladt at modtage støtte fra en holdspiller eller en genstand, men udelukkende på sin egen banehalvdel, i forsøget på at spille bolden.
Regel 9, 9.1.3
9
9.1.3
3.7 En spiller forfølger bolden op på tilskuerpladserne. Før spilleren når bolden gribes bolden af en tilskuer. Dette får spillerens træner til at appellere for "ombold" på grund af tilskuerens indgriben i spillet. Dette nægtes af 1. dommeren. Var dette korrekt? Ja. Det er tilladt spilleren at spille bolden fra tilskuerpladserne eller andre steder uden for spillepladsen inklusiv bænkene.
På den anden side har spilleren første prioritet for at spille bolden inden for spillepladsen. Ikke udenfor.
Regel 9, 9.1.3
9
9.1.3
3.8 En servemodtagning ryger langt ud af banen. En spiller løber efter bolden og udfører, samtidig med at hun rammer reklameskiltene der afgrænser frizonen, en hævning, under stor jubel fra tilskuerne. På grund af den meget svære opsamling, kommer spilleren til at "kaste" bolden en smule. 1. dommeren fløjter og signalerer "grebet bold".
Tilskuerne udtrykker højlydt deres utilfredshed med dommerens beslutning.
Hvordan skal 1. dommeren dømme i denne situation?
Dommeren skal ikke kun betragtes, som en person der leder kampen og mekanisk fortolker reglerne, men også som en der har ansvaret for at promovere volleyballsporten. Det spektakulære er selve kernen i promoveringen af volleyball. Dommeren skal ikke tilgodese handlinger kun for publikums fornøjelse, men han skal heller ikke hindre disse handlinger. Han skal søge en passende balance mellem den tekniske og den sociale effekt af sine handlinger. I praksis er det absolut nødvendigt, til en vis grænse, at ofre noget af det tekniske for at kunne tilgodese mere af det sociale aspekt. Dette er "kunsten" ved god dømning!  
3.9 Et angrebsslag fra hold A blokeres, bolden springer fra blokeringsspilleren over antennen og delvis uden for overspilningsområdet, henover 1. dommeren og videre mod hold A´s frizone. En bagspiller fra hold B forfølger bolden og det lykkes at spille bolden retur til hold B´s banehalvdel. Liniedommeren signalerer "bold ude" og 1. dommeren fløjter til fordel for hold A. Hold B hævder at bolden passer over antennen og kun delvist gennem overspilningsområdet og derfor er spilbar. Er det en korrekt afgørelse af 1. dommeren? Nej, 1. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Bolden passerer over antennen og ind i modstandernes frizone, delvist udenfor overspilningsområdet. Derfor er det tilladt for hold B at returnere bolden til deres egen banehalvdel udenfor overspilningsområdet på den samme side af banen. Liniedommeren skal ikke give tegn, mens bolden stadig er i spil.
Regel 10.1.2
10.1.2
  En servemodtagning ryger langt ud af banen. En spiller løber efter bolden og udfører, samtidig med at hun rammer reklameskiltene der afgrænser frizonen, en hævning, under stor jubel fra tilskuerne. På grund af den meget svære opsamling, kommer spilleren til at "kaste" bolden en smule. 1. dommeren fløjter og signalerer "grebet bold".
Tilskuerne udtrykker højlydt deres utilfredshed med dommerens beslutning.
Hvordan skal 1. dommeren dømme i denne situation?
Dommeren skal ikke kun betragtes, som en person der leder kampen og mekanisk fortolker reglerne, men også som en der har ansvaret for at promovere volleyballsporten. Det spektakulære er selve kernen i promoveringen af volleyball. Dommeren skal ikke tilgodese handlinger kun for publikums fornøjelse, men han skal heller ikke hindre disse handlinger. Han skal søge en passende balance mellem den tekniske og den sociale effekt af sine handlinger. I praksis er det absolut nødvendigt, til en vis grænse, at ofre noget af det tekniske for at kunne tilgodese mere af det sociale aspekt. Dette er "kunsten" ved god dømning!  
3.10 Efter en hævning til en bagspiller fra hold A befinder bolden sig i luften over angrebszonen. Bagspilleren sætter af fra forsvarszonen, smasher til bolden og lander derefter med fødderne på midterlinien, men samtidig berører han ligeledes fødderne på blokeringsspiller for hold B. Ved denne berøring generes blokeringsspiller fra hold B i at kunne spille bolden.
Blokeringsspilleren appellerer til 1. dommeren for at bagspilleren generer ham i at spille bolden, men dette afvises af 2. dommeren.
I samme kamp optræder flere lignende situationer, hvor 2. dommeren hver gang reagerer på samme måde. Er dette korrekt?
I regel Regel 11.2.1 står der at det er tilladt at trænge ind i modstanderens spilleområde, forudsat at modstanderens spil ikke generes derved. At genere modstander i at spille bolden er derfor helt klart ikke tilladt. Det er den enkelte spilsituation og vurderingen af denne der afgør om bagspilleren begår en fejl eller ikke. Det er dog fornuftigt at antage, at en spiller, der befinder sig helt på egen banehalvdel, vil blive generet af at en modspiller træder på ham eller berører ham, og at bagspilleren i en sådan situation laver en fejl. Det hører til 2. dommerens ansvarsområde at vurdere en sådan spilsituation.
Regel 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4
11.2.1
11.2.2.1
11.2.4
3.11 En spiller fra hold A svinger sin fod ind under nettet på en sådan måde, at foden tilfældigt berører en spiller fra hold B. Denne berøring forhindrer spilleren fra hold B i at spille bolden, og hold B taber spilperioden. Hvad skal 2. dommeren gøre i en sådan situation? 2. dommeren skulle have dømt fejl for hold A, idet spilleren generer spilleren fra hold B. Spilperioden skulle have været vundet af hold B.
Regel 11.2.1
11.2.1
3.12 En angrebspiller lander efter sit angreb, mister balancen og falder på gulvet med sit knæ i modstandernes spilområde, hvor det efterlader en våd plet.
Bolden er stadigvæk i spil på modstandernes banehalvdel, da 1. dommerens fløjter og stopper spillet. Han tildeler point og serv til modstanderholdet.
Er 1. dommerens kendelse i overensstemmelse med reglerne?
Ja, hvis dommerne vurderer at den våde plet er farlig for modstandernes spillere, så er det at genere modstandernes spil, idet det forhindrer dem i lovligt at spille bolden.
Regel 11.4.4
11.4.4
  Efter en hævning til en bagspiller fra hold A befinder bolden sig i luften over angrebszonen. Bagspilleren sætter af fra forsvarszonen, smasher til bolden og lander derefter med fødderne på midterlinien, men samtidig berører han ligeledes fødderne på blokeringsspiller for hold B. Ved denne berøring generes blokeringsspiller fra hold B i at kunne spille bolden.
Blokeringsspilleren appellerer til 1. dommeren for at bagspilleren generer ham i at spille bolden, men dette afvises af 2. dommeren.
I samme kamp optræder flere lignende situationer, hvor 2. dommeren hver gang reagerer på samme måde. Er dette korrekt?
I regel Regel 11.2.1 står der at det er tilladt at trænge ind i modstanderens spilleområde, forudsat at modstanderens spil ikke generes derved. At genere modstander i at spille bolden er derfor helt klart ikke tilladt. Det er den enkelte spilsituation og vurderingen af denne der afgør om bagspilleren begår en fejl eller ikke. Det er dog fornuftigt at antage, at en spiller, der befinder sig helt på egen banehalvdel, vil blive generet af at en modspiller træder på ham eller berører ham, og at bagspilleren i en sådan situation laver en fejl. Det hører til 2. dommerens ansvarsområde at vurdere en sådan spilsituation.
Regel 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4
11.2.1
11.2.2.1
11.2.4
3.13 Hold A modtager en serv i en opstilling hvor hæveren er en af de tre bagspillere. En dårlig servemodtagning nødvendiggør at hæveren bevæger sig fra sin allerede indtagne position tæt ved nettet tilbage mod egen forsvarszone for at kunne spille bolden, og idet hun vender sig ved nettet berører hun dette en smule. Dommerne fløjter ikke for denne netberøring. Er dette korrekt? Ja, kendelsen er korrekt, eftersom spilhandlingen ikke har indvirkning på spillet.
Regel 11.3.1, 11.4.4
11.3.1
11.4.4
3.14 Hold A´s servemodtagning bevæger sig mod nettet og bolden passerer delvist nettet. Hold A´s hæver rækker ind over nettet og hæver bolden til en af sine medspillere. 1. dommeren dømmer fejl på hæverens spilhandling. Er det tilladt at spille bolden på denne måde? 1. dommerens kendelse er korrekt.
Over nettets overkant er det ikke tilladt at trænge ind i modstanderens spilleområde for at spille bolden tilbage på egen banehalvdel. Befinder bolden sig under nettet skal spilhandlingen bedømmes anderledes. Her er det først en fejl, hvis bolden helt har passeret nettets lodrette plan.
Regel 9, 11.2.1
9
11.2.1
3.15 Efter en hævning fra hold A befinder bolden sig i overspilningsområdet, midt over nettet. Samtidig med at en spiller fra hold A slår til bolden berøres bolden af en spiller fra hold B, uden at denne rækker ind over nettet. Efter denne samtidige boldberøring lander bolden uden for banen på hold B´s side. 1. dommeren markerer at hold A vinder spilperioden. Er dette korrekt? Nej, 1. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Såfremt bolden ikke "holdes" ved den samtidige berøring af spillerne fra hold A og hold B og bolden derefter lander uden for banen på hold B´s side, er det hold A, der begår fejlen. 1. dommerens kendelse er derfor forkert. Hold B skulle have vundet spilperioden.
I henhold til FIVB congressens beslutning i 2006 fortsætter spillet hvis to spillere samtidigt berører bolden over nettet over længere tid.
Regel 9.1.2.2, 9.1.2.3
9.1.2.2
9.1.2.3
3.16 En spiller fra hold B blokerer et angrebsslag fra hold A. Idet spilleren blokerer rammer nettet armene på den blokerende spiller, fordi bolden efter angrebsslaget berører nettet. 1. dommeren lader spillet fortsætte selv om netberøring sker mens bolden spilles(blokeres). Er dette korrekt? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Når bolden spilles ind i nettet og derved får dette til at berøre en spiller begås ingen fejl. Såfremt den blokerende spiller fra hold B berører toppen af nettet(det hvide bånd) i spilhandlingen begår den blokerende spiller en fejl.
Regel 11.3.3, 11.4.4
11.3.1
11.4.4
3.17 Hold A blokerer et meget hårdt smash. Fra blokeringsspillerens hænder fortsætter bolden langt ud over baglinien på hold A´s side. Libero fra hold A løber efter bolden og kaster sig for at holde bolden i spil - en spilsituation alle i hallen koncentrerer sig om. Efter at blokeringsspilleren lander og afslutter sin spilhandling vender han sig for at kunne deltage i det fortsatte spil. Idet han vender sig, berører han nettet lidt med sin ene skulder. 2. dommeren ser dette og fløjter for fejl ved berøring af net. Er netberøringen en fejl? Nej, 2. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Regel 11.3.1 siger at en spillers berøring af nettet ikke er fejl med mindre det har indvirkning på spillet.
Regel 11.3.1, 11.4.4
11.3.1
11.4.4
3.18 På en perfekt modtagning kan hæver for hold A spille bolden til alle tre angribere på positionerne 2, 3 og 4. Hold B vælger at sætte en blokeringsspiller på hver af dem. Bolden bliver hævet til position 4 og fortsætter efter at have berørt blokeringsspiller i spil på hold B´s side.
Samtidig med at bolden bliver smashet og blokeret ved position 4 berører blokeringsspiller ud for hold A´s position 2 nettet.
2. dommeren fløjter for netberøring af blokeringsspilleren, idet denne forsøger at spille bolden. Er dette en korrekt kendelse fra 2. dommerens side?
Nej, 2. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Angreb udføres fra hold A, position 4 og blokeringsspilleren berører nettet ud for hold A, position 2. Eftersom hverken angrebsspiller for hold A eller blokeringsspilleren ud for ham har indflydelse på spillet, er blokeringsspillerens berøring af nettet en tilladt spilhandling, og spilperioden skulle ikke have været afbrudt.
Regel 11.3.1
11.3.1
3.19 En midtangriber sætter af til smash. Desværre er hævningen ikke perfekt og den passerer hen over spilleren og rammer gulvet på hold A´s side.
I forsøg på at blokere ud for position 3 berører en spiller fra hold B toppen af nettet. Denne netberøring sker før bolden rammer gulvet. Dommeren dømmer netfejl af hold B. Er dette korrekt?
Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Blokeringsspiller fra hold B udfører en spilhandling(blokeringsforsøg) ved at berøre toppen af nettet, selv om bolden hverken rører den angribende spiller eller blokeringsspilleren selv.
Regel 11.3.1, 11.4.4
11.3.1
11.4.4
3.20 Efter en perfekt modtagning kører hold A en kombination omkring position 3. Hæveren vælger i situationen at hæve til position 4. Idet hævningen udføres berører midtblokeringsspiller fra hold B nettet i et forsøg på at stoppe kombinationen på position 3. 1. dommeren dømmer netfejl af hold B. Er dette korrekt? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Hvis dommeren vurderer at spilleren og bolden er tæt nok på hinanden, og spilleren berører toppen af nettet, er kendelsen korrekt, og berøringen af toppen af nettet en "netfejl".
Regel 11.3.1, 11.4.4
11.3.1
11.4.4
3.21 Hold A har matchbold imod sig. Efter at have smashet til bolden lander angriberen fra hold A lidt ude af balance. Efter at have taget et par skridt berører angriberen nettet lidt uden for antennen mens bolden stadig er i spil. Dette ser 1. dommeren og dømmer netfejl, hvorefter kampen er forbi. Korrekt kendelse af 1. dommer? 1. dommerens kendelse er forkert, idet berøringen ikke har indvirkning på spillet.
Regel 11.3.1, 11.3.2, 11.4.4
11.3.1
11.3.2
11.4.4
3.22 En spiller som er ved at udføre et angrebsslag rammer samtidigt hæveren med sit knæ. Dette medfører at hæveren strejfer nettet. 2. dommeren fløjter for net berøring. Er det en korrekt fortolkning af reglerne? Nej, idet hæverens berøring af nettet ikke har indvirkning på spillet.
Regel 11.3.1, 11.4.4
11.3.1
11.4.4
  En midtangriber sætter af til smash. Desværre er hævningen ikke perfekt og den passerer hen over spilleren og rammer gulvet på hold A´s side.
I forsøg på at blokere ud for position 3 berører en spiller fra hold B toppen af nettet. Denne netberøring sker før bolden rammer gulvet. Dommeren dømmer netfejl af hold B. Er dette korrekt?
Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Blokeringsspiller fra hold B udfører en spilhandling(blokeringsforsøg) ved at berøre toppen af nettet, selv om bolden hverken rører den angribende spiller eller blokeringsspilleren selv.
Regel 11.3.1, 11.4.4
11.3.1
11.4.4
3.23 Ved serv fra hold A opdager sekretæren, at det er en forkert spiller, der server. Umiddelbart efter serven gør sekretæren 2. dommeren opmærksom på situationen. Handler sekretæren korrekt? Ja, helt korrekt. Når en spiller gør klar til serv uden for rotationsorden skal sekretæren vente til serven er udført, før dommerne gøres opmærksom på forseelsen. Sekretæren kan være udstyret med en klokke eller andet til at signalere fejlen.
Regel 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2
7.7.1
12.2.1
12.7.1
25.2.2.2
3.24 Efter en time-out gør en forkert spiller klar til at serve, og 1. dommeren fløjter for serv. Det servende hold opdager selv fejlen og den korrekte server gør klar til at serve. 1. dommeren fløjter igen for serv. Er dette en korrekt handling af 1. dommeren? Nej, 1. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Der fløjtes og signaleres kun én gang for(tilladelse til) serv - serven skal udføres af den korrekte spiller indenfor 8 sekunder efter tilladelsen til serven.
Regel 12.4.4
 12.4.4
3.25 Efter der er fløjtet for serv kaster den servende spiller bolden op i luften. Spilleren lader bolden ramme gulvet og griber den umiddelbart bagefter og server inden for de 8 sekunder. Er denne spilhandling tilladt? Nej, dette er ikke en tilladt spilhandling. Bolden skal rammes med hånden eller en del af armen efter den er kastet op til serv. En spilhandling som 1. dommeren vurderer som at kaste bolden op i luften for serv må kun udføres en gang.
Regel 12.4.2
12.4.2
3.26 Efter serv berører bolden net og antenne. 1. dommeren fløjter for fejl ved serv. Er dette en korrekt kendelse af 1. dommeren? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
En bold, der berører antennen er "ude".
Regel 8.4.3
8.4.3
3.27 Adskillige gange i samme kamp dømmer 1. dommeren fejl ved serv umiddelbart efter at bolden i serven rammer nettet under båndet øverst på nettet. Hvornår skal 1. dommeren fløjte? Dommeren fløjter på det korrekte tidspunkt. Bolden skal i serven passere nettet i overspilningsområdet. Gør den ikke det, er serven en fejl og 1. dommeren skal fløjte på det tidspunkt [At bolden i serven rammer nettet er ikke en fejl]. Dommeren skal ikke vente på at den berører gulvet eller en spiller på det servende hold.
Regel 12.6.2.1
12.6.2.1
3.28 Kampanføreren på hold A anmoder 2. dommeren om kontrol af holdets opstilling for at bestemme hvilken af holdets spillere der skal serve. 2. dommeren informerer hold A´s kampanfører om at spiller nr. 6 skal serve. Kampanføreren betvivler rigtigheden af denne oplysning - og bliver igen informeret om at spiller nr. 6 skal serve.
Imens kampanføreren igen forsøger at henvende sig til dommeren, fløjter 1. dommeren til serv. I forvirringen bliver hold A straffet for ikke at have servet indenfor de tilladte 8 sek.
Efter endnu en kontrol af kampskemaet, viser det sig at hold A´s træner har afleveret en ukorrekt opstillingsseddel, hvor spiller nr. 6 har 2 placeringer, det skulle have været spiller nr.6 og spiller nr. 1. Det er spiller nr. 1 som skulle have servet i denne situation. Hvad er 1. dommerens korrekte afgørelse denne gang?
Sund fornuft må herske i løsningen af denne situation. Fejlen opstår da træneren for hold A afleverer en ukorrekt opstillingsseddel, samt som følge af 2. dommerens og sekretærens uopmærksomhed.
Spiller nr.1 skulle have haft tilladelse til at serve. Hold A skal ikke straffes for rotationsfejl. På den anden side, medfører fejlen fra træneren en forsinkelse af kampen, hvorfor hold A skal tildeles en "henstilling for forsinkelse".
Derudover skal 2. dommeren anmode om en ny opstillingsseddel fra træneren.
12.6.2.1
3.29 Hold A´s serv rammer nettet og falder mod gulvet på hold A´s side af nettet. En spiller fra hold B griber bolden under nettet, før bolden rører gulvet. Er det tilladt? Bolden er i spil indtil 1. dommeren afgør at bolden ikke legalt kan spilles over nettet og at der er opstået en fejl. 1. dommeren skal fløjte når han opdager at bolden vil forblive på det servende holds side af nettet. Derfor må spilleren fra hold B gribe bolden så snart 1. dommeren har fløjtet for fejlen.
Regel 12.6.2.1
12.6.2.1
  Efter der er fløjtet for serv kaster den servende spiller bolden op i luften. Spilleren lader bolden ramme gulvet og griber den umiddelbart bagefter og server inden for de 8 sekunder. Er denne spilhandling tilladt? Nej, dette er ikke en tilladt spilhandling. Bolden skal rammes med hånden eller en del af armen efter den er kastet op til serv. En spilhandling som 1. dommeren vurderer som at kaste bolden op i luften for serv må kun udføres en gang.
Regel 12.4.2
12.4.2
3.30 En fremløbende hæver(bagspiller) fra hold A sætter af i angrebszonen og hæver en bold, der befinder sig helt over nettets overkant ud mod egen smasher(netspiller) på position 4. Før bolden når ud til den angribende spiller passerer bolden delvist nettet og blokeres af en spiller fra hold B. 1. dommeren lader spillet fortsætte. Er det korrekt? Nej, dommerkendelsen er ikke korrekt.
Hævning fra hold A bliver til et ikke tilladt angrebsslag idet bolden berøres i blokering af hold B. Dette angrebsslag er fuldført idet bolden bliver blokeret og spilperioden skulle have været vundet af hold B.
Regel 13.1.3
13.1.3
3.31 På anden berøring sætter hold A´s hæver(bagspiller) af i angrebsfeltet, og berører bolden der befinder sig helt over nettes overkant. I stedet for at hæve til en af sine egne holdkammerater vælger hæveren at forsøge et lob over mod hold B´s banehalvdel, forbi hold B blokeringsspiller. Inden bolden når frem til nettets lodrette plan bliver bolden blokeret af hold B´s spiller(overblokering). Hvilken kendelse er korrekt fra 1. dommerens side? 1. dommeren signalerer korrekt at hold B vinder bolden. Enhver spilhandling, der dirigerer bolden mod modstanderens banehalvdel(undtagen serv og blokering) er et angrebsslag.
Et angrebsslag er fuldført enten når bolden har passeret nettets lodrette plan helt eller når bolden berøres af en blokerende spiller fra modstanderholdet. Derfor er angrebsslaget fuldført med det samme hold B´s blokerende spiller berører bolden. Og eftersom angrebsslaget er udført fra angrebszonen af en bagspiller i en situation hvor bolden befinder sig helt over nettets overkant, er angrebsslaget ikke en lovlig spilhandling.
Regel 13.1.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3
13.1.1
13.1.3
13.2.2
13.3.3
3.32 På anden berøring for hold A hæves bolden i retning mod hold B´s banehalvdel uden at den passerer nettets lodrette plan. En blokeringsspiller fra hold B udfører en overblokering i en situation, hvor 1. dommeren skønner at ingen spillere fra hold A er i stand til at spille bolden. Hvilken kendelse er korrekt fra 1. dommerens side? Selv om det kun var hold A`s anden berøring, er en bold med retning mod modstanderens banehalvdel at betragte som et angrebsslag. Og eftersom 1. dommeren skønner, at hold A ikke er i stand til at spille bolden, er overblokeringen en tilladt spilhandling.
Regel 13.1.1, 14.3
13.1.1
14.3
3.33 En bagspiller sætter af i angrebszonen og smasher på holdets anden berøring til en bold, der befinder sig over nettes overkant. Efter slaget rammer bolden nettet og springer tilbage på holdet banehalvdel. 1. dommeren lader spillet fortsætte. Er det korrekt? Eftersom bolden hverken passerer nettets lodrette plan eller blokeres af en modstander, er angrebsslaget ikke fuldført. Det er derfor korrekt at 1. dommeren lader spillet fortsætte.
Regel 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3
9.1
13.1.3
13.2.2
13.3.3
3.34 Hold A server. En spiller fra hold B sætter af bag angrebslinien, rammer den servede bold der befinder sig helt over nettets overkant. Denne boldberøring sker over forsvarszonen og bolden returneres til hold A´s banehalvdel. Er det korrekt af 1. dommeren at han tillader denne spilhandling? Ja. Det er ikke tilladt at udføre et angrebsslag eller en blokering på en serv. Men et angrebsslag fuldført i forsvarszonen er tilladt.
Det vil dog være en fejl hvis Liberoen havde angrebet eller blokeret den servede bold, hvis bolden havde været helt over nettets overkant, uanset at dette var sket bag ved angrebslinien.
Regel 13.3.4, 19.3.1.3
13.3.4
19.3.1.3
  En fremløbende hæver(bagspiller) fra hold A sætter af i angrebszonen og hæver en bold, der befinder sig helt over nettets overkant ud mod egen smasher(netspiller) på position 4. Før bolden når ud til den angribende spiller passerer bolden delvist nettet og blokeres af en spiller fra hold B. 1. dommeren lader spillet fortsætte. Er det korrekt? Nej, dommerkendelsen er ikke korrekt.
Hævning fra hold A bliver til et ikke tilladt angrebsslag idet bolden berøres i blokering af hold B. Dette angrebsslag er fuldført idet bolden bliver blokeret og spilperioden skulle have været vundet af hold B.
Regel 13.1.3
13.1.3
3.35 En dårlig servemodtagning bevirker at hæveren fra hold A, der er bagspiller, ikke er i stand til at spille bolden selv om hun forsøger med en springhævning tæt ved nettet. Bolden passerer nettet i overspilningsområdet og en spiller fra hold B smasher til bolden. Idet bolden derefter passerer nettet igen rammer den hæverens arm som stadig befinder sig over nettets overkant. 1. dommeren fløjter for blokering udført af bagspiller. Er dette korrekt? Ja. Blokeringen er ulovligt udført af bagspilleren. Selvom spilleren ikke har til hensigt at udføre en blokering, er berøringen af bolden over nettets overkant og tæt ved boldens passage af nettet.
Regel 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2
14.1.1
14.1.3
14.6.2
3.36 En spiller rækker ind over nettet og blokerer bolden efter at hæveren har udført holdets anden berøring. 1. dommeren fløjter ikke. Er det tilladt at række ind over nettet og blokere modstanderens "hævning"? Det er absolut nødvendigt for 1. dommeren at bestemme hæverens handling. Han skal vurdere om hævningen var parallel med nettet, eller havde retning mod nettet og derved gør den til et angrebsslag. I det første tilfælde er blokeringen fejl, fordi bolden ikke "kom fra modstanderen".
I det andet tilfælde "kommer bolden fra modstanderen" og betragtes for et angrebsslag. I henhold til Regel 14.3, er det ikke en fejl at blokere et angrebsslag ved at række ind over nettet. Det er vigtigt for 1. dommeren at skelne mellem "en hævning" og et angrebsslag udført med fingerslag.
Regel 14.1.1, 14.3
14.1.1
14.3
3.37 En spiller blokerer et angrebsslag. Bolden blokeres nu af en anden spiller fra det angribende hold. Er det lovligt at blokere en blokering? Ja. En blokering er at hindre bolden i at komme over nettet fra modstanderen. Derfor er det tilladt at blokere en modstanders blokering.
Regel 14.1.1.
14.1.1
3.38 Efter en blokering rammer bolden på angriberens side af nettet den ene blokeringsspillers fod, som berører modstanderens banehalvdel. 1. dommeren fløjter for "bold inde"(bolden i gulvet). Er dette korrekt? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Fodens placering er lovlig, så boldens berøring af foden skal behandles som om bolden ramte gulvet. Det blokerende hold vinder spilperioden. I en tilsvarende situation, hvor bolden berører foden før denne er i kontakt med gulvet, vil blokeringsspilleren have forhindret det angribende hold i at spille bolden og dermed begå en fejl.
Regel 11.2.1
11.2.1
3.39 Ved en blokering berøres bolden i modstanderens spilleområde. Bolden ryger op i luften for derefter at blive sendt i gulvet med en blokeringslignende berøring af en anden spiller fra samme hold. Bolden har på intet tidspunkt passeret nettets lodrette plan. 1. dommeren dømmer for fejl på den anden blokering. Er dette en korrekt kendelse? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Den anden blokering er ikke "udført sammen med den første" og de kan derfor ikke betragtes som en kollektiv blokering. Anden blokering er derfor et angrebsslag udført lige efter første blokering, i modstanderens spilleområde.
Regel 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3.
Hvis bolden har passeret nettets lodrette plan, skal den anden berøring(angrebsslaget) være udført på egen side af nettet for at være lovlig.
Regel 13.2.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.2
11.1.2
14.1.1
14.2
14.3
13.2.1
13.3.1
3.40 En servemodtagning har retning mod modstanderens spilleområde og vil passere nettet hvis den ikke bliver berørt af andre spillere. Hæveren er klar til at spille bolden, da modstanderen rækker ind over nettet og blokerer bolden inden hæveren berører bolden. 1. dommeren dømmer fejl på den blokerende spiller. Er dette korrekt? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Blokeringen er ulovlig. Blokeringsspillere må ikke berøre bolden på den anden side af nettet, før et angrebsslag er udført, med mindre 1. dommeren vurderer at det ikke er muligt for det angribende hold at spille bolden.
Regel 14.3
14.3
3.41 Hæveren, som er bagspiller, udfører et angrebsslag i angrebszonen, hvor bolden i berøringsøjeblikket befinder sig over nettets overkant. Samtidig med hæverens berøring af bolden, berøres den af en blokeringsspiller som rækker ind over nettet. Hvad skal der dømmes? 1. dommeren dømmer dobbeltfejl.
Hæverens angrebsslag er ulovligt, men den samtidige berøring fra blokeringsspillerens side er en ulovlig blokering. Hvis blokeringsspillerens berøring af bolden havde været efter hæverens berøring, havde der kun været fejl på angrebsslaget udført af bagspilleren.
Regel 13.3.3, 14.3, 14.6.1, fig. 7
13.3.3
14.3
14.6.1
Fig. 7
3.42 En servemodtagning nærmer sig nettets overkant. Hæveren, som er netspiller, tror tilsyneladende at bolden vil gå over nettet og springer op og slår til bolden med begge hænder, ligesom ved blokering, for at få bolden over på modstanderens side, og rammer ind i hænderne på modstanderens blokeringsspillere. Er dette en lovlig spilhandling af hæveren? Hvis den første spilhandling ved nettet er hæverens "blokeringsslag", skal dette vurderes som et angrebsslag. [Det er ikke normalt at tillade en angriber at bruge to flade hænder ved et angrebsslag, men der er ingen regel mod dette.] "Dobbeltslag" kan ikke tillades, og bolden må ikke gribes eller kastes.
På den anden side, hvis den første spilhandling ved nettet enten er en blokering eller et angrebsslag fra modstanderen, skal hæverens berøring bedømmes som en blokering. Det er normalt at tillade en blokeringsspiller at bruge to flade hænder ved blokering.
Ved begge de nævnte hændelser, skal 1. dommeren vurdere om hæverens berøring er lovlig og ikke grebet og/eller kastet.
 
3.43 Et angrebsslag bliver slået hårdt ind i blokken. Bolden rammer først blokeringsspillerens hænder, så hovedet og fortsætter via bagsiden af hænderne videre i spil. 1. dommeren tillader holdet at modtage, hæve og udføre et angrebsslag. Er det rigtigt af 1. dommeren at tillade de tre berøringer af blokeringsspilleren og derefter yderligere tre berøringer? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Selvom blokeringsspilleren har tre tydelige berøringer af bolden, er disse udført i en og samme spilhandling. Efter en blokering, har holdet ret til yderligere tre berøringer.
Regel 9.1, 14.2, 14.4.1
9.1
14.2
14.4.1
3.44 I en spilhandling sender en spiller bolden over nettet og ind i modstanderens spilleområde. En bagspiller på det modtagende hold hopper og rækker højere end nettets overkant for at blokere. En spiller fra det angribende hold rækker ind over nettet for at slå til bolden med begge hænder, som ved blokering. Begge spillerne berører bolden samtidig. 1. dommeren fløjter for dobbeltfejl. Var dette korrekt? Ja, dommerens kendelse er korrekt.
Angriberen fuldfører et angrebsslag, selvom det blev udført som en blokering. En blokering er at hindre bolden i at komme fra modstanderens side og ikke fra ens egen side Regel 14.1.1.
Da berøringen af bolden er i modstanderens spilleområde, er berøringen fejl Regel 13.3.1.
Bagspilleren fuldfører en blokering ved at berøre bolden højere end nettets overkant(Regel 14.1.1) og begår derved en fejl. Regel 14.6.2.
Da begge spillere derved begår en fejl samtidigt, er der dobbeltfejl.
Ved denne komplicerede situation ved nettets overkant, skal 1. dommeren iagttage spillet meget nøje.
Hvis angrebsspilleren berører bolden først, er det kun ham der begår fejl. Hvis blokeringsspilleren berører bolden først, er det ham der begår fejl.
13.3.1
14.1.1
14.6.2
3.45 En spiller er for langsom og befinder sig ca. to skridt fra de andre blokeringsspillere. Inden hun når at række højere end nettes overkant, bliver hun ramt af bolden i en højde mellem nettets over- og underkant. Hold A har derefter yderligere 3 boldkontakter før de vinder spilperioden. Er det rigtigt af 1. dommeren at lade hold A vinde spilperioden? 1. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Spilleren er ikke en del af en kollektiv blokering og berører bolden under nettets overkant. Derfor kan hun ikke betegnes som en del af blokeringen. Efter som spillerens boldberøring er den første at holdets tre tilladte boldberøringer, har holdet berørt bolden fire gange og har dermed tabt spilperioden.
Regel 9.3.1, 14.1.1
9.3.1
14.1.1
3.46 Efter et angreb fra hold A berører bolden hovedet på en blokerende spiller på hold B, der har hænderne over nettet. Efter denne berøring spiller hold B bolden yderligere tre gange og på den tredje berøring fløjter 1. dommeren og dømmer "fire berøringer". Er 1. dommerens kendelse korrekt? Kendelse er ikke korrekt. Selv om den blokerende spillers berøring er under nettets overkant, er det en del af blokeringen, idet en del af kroppen rækker højere end nettes overkant.
Regel 9.1, 14.1.1, 14.4.1
9.3.1
14.1.1
14.4.1
3.47 To blokeringsspillere forsøger at blokere et angreb, men angriberen tipper bolden over. En af blokeringsspillerne rammer bolden da han er kommet ned fra sit hop og hele kroppen er placeret under nettets overkant. Da han efterfølgende igen spiller bolden, dømmer 1. dommeren "dobbelt berøring". Er det korrekt? Ja, det er det.
På tidspunktet for den første berøring af den blokerende spiller er ingen del af kroppen over nettets overkant, så det kan ikke betragtes som en del af blokeringen. Spillerens anden berøring er derfor "dobbelt berøring".
Regel 9.3.1, 14.1.1, 14.4.1
9.3.1
14.1.1
14.4.1
3.48 En bagspiller udfører et angreb med afsæt i angrebszonen, og bolden bliver slået helt over nettets overkant. På modstanderens side forsøger Liberoen at blokere bolden. 1. dommeren fløjter og tildeler det angribende hold point. På anførerens anmodning forklarer 1. dommeren at Liberoens blokeringsforsøg er den først begåede fejl. Er det korrekt? Fortolkningen fra 1. dommerens side er korrekt. Angrebet er fuldført, og bliver en fejl på det tidspunkt, hvor bolden passerer nettets plan totalt eller bliver berørt af blokken. Liberoens forsøg på at blokere er en handling før modstanderens fuldførte angreb, og er derfor den først begåede fejl.
Regel 19.3.1.3
19.3.1.3
  I en spilhandling sender en spiller bolden over nettet og ind i modstanderens spilleområde. En bagspiller på det modtagende hold hopper og rækker højere end nettets overkant for at blokere. En spiller fra det angribende hold rækker ind over nettet for at slå til bolden med begge hænder, som ved blokering. Begge spillerne berører bolden samtidig. 1. dommeren fløjter for dobbeltfejl. Var dette korrekt? Ja, dommerens kendelse er korrekt.
Angriberen fuldfører et angrebsslag, selvom det blev udført som en blokering. En blokering er at hindre bolden i at komme fra modstanderens side og ikke fra ens egen side Regel 14.1.1.
Da berøringen af bolden er i modstanderens spilleområde, er berøringen fejl Regel 13.3.1.
Bagspilleren fuldfører en blokering ved at berøre bolden højere end nettets overkant(Regel 14.1.1) og begår derved en fejl. Regel 14.6.2.
Da begge spillere derved begår en fejl samtidigt, er der dobbeltfejl.
Ved denne komplicerede situation ved nettets overkant, skal 1. dommeren iagttage spillet meget nøje.
Hvis angrebsspilleren berører bolden først, er det kun ham der begår fejl. Hvis blokeringsspilleren berører bolden først, er det ham der begår fejl.
13.3.1
14.1.1
14.6.2
  En spiller er for langsom og befinder sig ca. to skridt fra de andre blokeringsspillere. Inden hun når at række højere end nettes overkant, bliver hun ramt af bolden i en højde mellem nettets over- og underkant. Hold A har derefter yderligere 3 boldkontakter før de vinder spilperioden. Er det rigtigt af 1. dommeren at lade hold A vinde spilperioden? 1. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Spilleren er ikke en del af en kollektiv blokering og berører bolden under nettets overkant. Derfor kan hun ikke betegnes som en del af blokeringen. Efter som spillerens boldberøring er den første at holdets tre tilladte boldberøringer, har holdet berørt bolden fire gange og har dermed tabt spilperioden.
Regel 9.3.1, 14.1.1
9.3.1
14.1.1
4.1 3 udskiftningspillere går ind i udskiftningszonen. Efter at det er godkendt og noteret af sekretræren vil træneren dog kun have 2 udskiftninger. Hvad gør 2. dommeren? Hvis det ikke giver anledning til forsinkelse er det tilladt.
2. dommeren gennemfører blot en dobbelt udskiftning.
Regel 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1
15.10.2
15.10.3a
15.10.4
16.1
4.2 I tredje sæt af kampen, går én udskiftningsspiller ind i udskiftningszonen, mens den anden udskiftningsspiller er på vej frem fra opvarmningsområdet. Hvor mange udskiftninger kan tillades i denne situation? Anmodningen for udskiftningen sker når spilleren/-ne går i udskiftningszonen. I dette tilfælde skal 2.dommeren kun tildele en udskiftning for den spiller der står klar i udskiftningszonen. Den anden udskiftning skal afvises uden sanktion, idet anmodningen er korrekt, men der er ingen forsinkelse.
Regel 15.10.3b, 15.11.1.3
15.10.3b
15.11.1.3
4.3 En træner anmoder om udskiftning. Da udskiftningsspilleren ikke er klar til udskiftningen, bliver holdet sanktioneret med en "henstilling for forsinkelse" og udskiftningen bliver afvist. Lige så snart henstillingen er noteret på kampskemaet anmoder træneren igen om udskiftning. Er det tilladt at foretage denne udskiftning? Nej. Da den første anmodning om udskiftning blev sanktioneret, er holdet ikke berettiget til endnu en udskiftning. Der skal være mindst en spilperiode før det samme hold må anmode om endnu en udskiftning.
Regel 15.3.2
15.3.2
4.4 Træneren anmoder om udskiftning. 2. dommeren fløjter for udskiftning, men udskiftningsspilleren er kommet ind i udskiftningszonen med det forkerte nummerskilt for udskiftningen. Han fumler for at finde det korrekte skilt. 1. dommeren tildeler en "henstilling for forsinkelse", men tillader udskiftningen. Er dette korrekt af 1. dommeren? Nej 1. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Henstilling for forsinkelse er korrekt, men skal følges op af en afvisning af udskiftningen.
Regel 15.10.3a, 16.1.1, 16.2
15.10.3a
16.1.1
16.2
4.5 På samme tidspunkt som træneren anmoder om udskiftning begynder spilleren at løbe nede fra opvarmningsområdet, så han er klar til at gå ind i udskiftningszonen ved anmodningen. Da dette kun betyder en minimal forsinkelse, tillader 2. dommeren udskiftningen. Er dette en korrekt afgørelse af 2. dommeren? Nej, 2. dommerens kendelse er ikke korrekt.
Udskiftningen skal ikke tildeles. Dommeren skal håndtere et sådant tilfælde omhyggeligt. Regel 15.10.3 bestemmer at udskiftningsspilleren skal være i udskiftningszonen på tidspunktet for anmodningen. Hvis udskiftningsspilleren ikke er det, skal holdet tildeles en "forsinkelses" sanktion og udskiftningen skal ikke tildeles.
Regel 15.10.3, 16.2
15.10.3
16.2
4.6 Træner for hold A ønsker at foretage en udskiftning. Spiller nummer 8 skal ind i stedet for spiller nummer 9. Spiller nummer 8 har imidlertid skiltet med nummer 10 i hånden da hun kommer ind i udskiftningszonen. På banen befinder sig en spiller med nummer 10. Træner for hold A insisterer på at udskiftning skal foregå som han ønsker det : Spiller nummer 8 skal ind i stedet for spiller nummer 9. Efter en kort diskussion 2. dommer og træner imellem afviser 2. dommer udskiftning, og hold A idømmes en "henstilling for forsinkelse". En korrekt beslutning? 1. dommerens kendelse er korrekt.
En udskiftning mellem spiller nummer 8 og nummer 10 havde været en reglementeret udskiftning. Træner for hold A ønskede udskiftning mellem spiller nummer 8 og nummer 9; dette er en uberettiget handling(når skiltet indikerer udskiftning af nummer 10) og hold A har således forsinket en genoptagelse af spillet, og 1. dommeren sanktioner korrekt for forsinkelse.
Regel 16.1.1,16.2
16.1.1
16.2
4.7 Spiller nr. 5 på hold A bliver skadet i kampens andet sæt. Spilleren bliver udskiftet ved en ekstraordinær udskiftning. I samme spilafbrydelse anmoder hold A’s træner om en reglementeret udskiftning.
2. dommer accepterer anmodningen.
Handler 2. dommer korrekt?
2. dommer handler korrekt, spiller nr. 5 på hold A skal udskiftes ved en ekstraordinær udskiftning. Ingen reglementeret udskiftning var mulig. I forbindelse med spilafbrydelsen havde hold A og B mulighed for at anmode om udskiftningen.
Regel 15.7
15.7
4.8 Spiller nr. 6 på hold A bliver diskvalificeret. Spiller nr. 7 bliver skiftet ind for spiller nr. 6 – det er hold A’s første udskiftning i sættet. Udover spiller nr. 7 er der yderligere 3 udskiftningsspillere på bænken. I næste spilperiode bliver spiller nr. 7 på hold A skadet. 1. dommer tillader hold A, i en ekstraordinær udskiftning, at skifte spiller nr. 7 med en af de andre spillere på bænken.
Handler 1. dommer korrekt?
Regel 15.8 siger, "en udvist eller diskvalificeret spiller skal udskiftes i en ordinær udskiftning. Hvis dette ikke er muligt erklæres holdet for ufuldtalligt". I den første handling i denne situation fulgtes reglerne nøjagtigt. Spiller nr. 6 bliver korrekt udskiftet med spiller nr. 7 i en reglementeret udskiftning.
Dernæst bliver spiller nr.7 skadet og kan ikke udskiftes reglementeret. I henhold til Regel 15 kan spiller nr. 7 udskiftes i en ekstraordinær udskiftning.
Regel 15.7,15.8
15.7
15.8
4.9 Under den officielle opvarmning før starten af første sæt bliver hæver for hold A skadet og kan ikke spille. Den skadede hæver står opført på opstillingssedlen for første sæt på position 1. Dommeren tillader træner for hold A at foretage en udskiftning. Skal en spiller opført på opstillingsseddel deltage i spillet, før udskiftning må foretages? Nej. Det er korrekt af dommeren at tillade en reglementeret udskiftning. Når opstillingssedlen er afleveret til 2. dommeren eller til sekretæren, er de eneste ændringer, undtagen erstatning af Libero, de der kan foretages som reglementerede udskiftninger. Disse udskiftninger tæller med i de seks reglementerede udskiftninger, der er tilladte for et hold i et sæt.
Regel 7.3.2, 7.3.4
7.3.2
7.3.4
4.10 Spiller nr. 7 deltager i spillet, men skulle have siddet på bænken. Holdet har foretaget sine seks reglementerede udskiftninger. Hvilken procedure skal dommerne følge, når holdet således ikke har flere reglementerede udskiftninger? Holdet har en forkert rotationsorden og proceduren beskrevet i regel Regel 15.9.2 skal følges:
 1. Point og serveret til modstanderholdet.
 2. Udskiftning skal føres tilbage. Spiller nr. 7 tages af banen og den korrekte spiller indtager spiller nr. 7´s plads. Denne korrektion tæller ikke som en udskiftning, men en eventuel udskiftning for at bringe spiller nr. 7 på banen tæller stadig som reglementeret udskiftning.
 3. Alle point scoret af holdet mens spiller nr. 7 ukorrekt er på banen annulleres.
 4. Der er ikke yderligere straf for holdet.
Regel 15.9.2
15.9.2
4.11 Et hold har foretaget fem reglementerede udskiftninger, 2 udskiftningsspillere går ind i udskiftningszonen. Hvilken reaktion er korrekt fra 2. dommers side? Eftersom holdet har benyttet fem reglementerede udskiftninger, er anmodning om en sjette udskiftning tilladt. 2. dommeren skal gøre træneren opmærksom på dette, og spørge til hvilken udskiftning træneren ønsker foretaget.
Efter som der ikke er tale om forsinkelse af spillet, skal den anden udskiftning afvises uden yderligere sanktion.
Regel 15.5, 15.6, 15.11, 16.1
15.5
15.6
15.11
16.1
4.12 Spiller nr. 2 og 5 er et holds to stærkeste angribere. I løbet af et sæt foretages reglementeret udskiftning af spiller nr. 5 og senere i sættet skiftes spiller nr. 5 ind igen(reglementeret udskiftning). Senere i samme sæt, mens spiller nr. 5 er ved nettet, skades spilleren og det er nødvendigt at foretage en ekstraordinær udskiftning.
Idet træneren ser spiller nr. 5 ligge på banen, tilsyneladende skadet, anmoder han om reglementeret udskiftning af spiller nr. 2 for at bringe en god forsvarsspiller på banen, hvorefter spiller nr. 2 er at finde på udskiftningsbænken. Da det lidt senere afklares at spiller nr. 5 ikke fortsat kan deltage i spillet, anmoder træner om ekstraordinær udskiftning : Spiller nr. 2 for skadet spiller nr. 5. Er denne rækkefølge af udskiftninger tilladt?
Dette er ikke tilladt. Spiller nr. 2 kan ikke skifte med spiller nr. 5 fordi han var på banen, da skaden opstod. Spiller nr, 5 skal udskiftes ved en ekstraordinær udskiftning(træneren kan bruge hvilken som helst spiller, som ikke er på banen, på tidspunktet for skadens opståen, undtaget Liberoen og dennes erstatning). Øvrige handlinger af træneren må ske efter denne handling.
Regel 15.7
15.7
4.13 Et hold anmoder om to udskiftninger. Ved kontrol af disse udskiftninger konstaterer sekretæren, at kun den ene er en tilladt reglementeret udskiftning. Hvad foretager 2. dommeren sig i denne situation? 2. dommeren tillader den reglementerede udskiftning og den ikke reglementerede afvises - uanset i hvilken orden de to udskiftninger er ønsket. Anmodningen om ureglementeret udskiftning straffes med en sanktion for forsinkelse.
Er det første gang i kampen en sådan sanktion idømmes noteres det som "henstilling for forsinkelse". Efterfølgende forsinkelser sanktioneres med "straf for forsinkelse".
Regel 15.6, 16.1.3
15.6
16.1.3
4.14 Efter at en udskiftning er foretaget meddeler sekretæren, at udskiftningen er ureglementeret. 2. dommeren korrigerer den ureglementerede udskiftning, men kampanføreren er ikke enig med 2. dommeren. Da 2. dommeren undersøger kampskemaet, opdager han at udskiftningen er "reglementeret" hvorefter han igen korrigerer situationen. Det er ikke særlig heldigt for dommerne. Hvad skal 2. dommeren gøre? 2. dommeren fulgte den korrekte procedure.
Det er vigtigt for en dommer at træffe sine kendelser på grundlag af "kendsgerninger". At ændre kendelser kan forårsage en meget uheldig atmosfære i kampen. Det kan medføre en utroværdig og fjendtlig holdning hos spillere og tilskuere mod dommerne. I denne situation skal 2. dommeren kontrollere kampskemaet før han tager sin beslutning.
 
4.15 Udskiftningsspillereren for hold A står klar i udskiftningszonen, klar til at gå på banen. Spilleren, på banen, der skal udskiftes nægter derimod at forlade banen.
Dommeren tolker dette som en forsinkelse af spillet og sanktioner holdet for forsinkelse. Han tillader dog også udskiftningen at finde sted - er det korrekt?
Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Når spilleren, der skal skiftes ind, ikke er klar og forsinker spillet er den korrekte handlemåde at nægte udskiftningen og sanktionere holdet for forsinkelse.
I denne case er det dog spilleren på banen og ikke træneren eller spilleren der skal indskiftes der forsinker spillet.
Dommeren udviste således godt kendskab til reglerne og ånden i disse, ved at tillade udskiftningen.
Regel 16.1.1, 23.2.3
16.1.1
23.2.3
4.16 2. dommeren tjekker opstillingen før andet sæt. Der er en uoverenstemmelse mellem opstillingssedlen og hold A´s aktuelle opstilling. På position 1 er nr. 5 og på holdets opstillingsseddel står nr. 7. 2.dommeren gør træneren opmærksom på det. Træneren beslutter sig for den aktuelle opstilling. Derfor anmoder han om en udskiftning ved stillingen 0-0.
Udskiftningen bliver ikke foretaget, men kun noteret på kampskemaet. I mellemtiden erstatter liberoen spiller nr. 5. Tre rotationer senere når Liberoen roterer til position 4, erstattes Liberoen med spiller nr. 7. Træneren anmoder om en udskiftning af spiller nr. 7 med spiller nr. 5. Efter af udskiftningen er foretaget opdager 1.dommeren at det er en fejl, idet udskiftningen allerede er fundet sted ved stillingen 0-0. Efter en kort diskussion med kampanføreren, annullerer 1.dommeren den anden og "unødvendige" udskiftning. Kampen forsætter uden nogen sanktion.
Er det den korrekte procedure?
1.dommerens beslutning om at annullerer den anden udskiftning er korrekt. Problemet er at den første udskiftning ved stillingen 0-0, ikke blev fortaget korrekt fordi spillere og træner glemte det, hvorfor spillet afbrydes senere afbrydes uden grund. Da kampen bliver afbrudt i adskillige minutter, skal der sanktioneres for "forsinkelse" til holdet.
Dette er en situation, hvor træneren skal give håndsignalet for udskiftning for at undgå nogle misforståelser.
4.17 Ny 15.4.2
15.4.3
16.1.1
4.18 Ny
4.19 Ny
4.20 Ny
  2. dommeren tjekker opstillingen før andet sæt. Der er en uoverenstemmelse mellem opstillingssedlen og hold A´s aktuelle opstilling. På position 1 er nr. 5 og på holdets opstillingsseddel står nr. 7. 2.dommeren gør træneren opmærksom på det. Træneren beslutter sig for den aktuelle opstilling. Derfor anmoder han om en udskiftning ved stillingen 0-0.
Udskiftningen bliver ikke foretaget, men kun noteret på kampskemaet. I mellemtiden erstatter liberoen spiller nr. 5. Tre rotationer senere når Liberoen roterer til position 4, erstattes Liberoen med spiller nr. 7. Træneren anmoder om en udskiftning af spiller nr. 7 med spiller nr. 5. Efter af udskiftningen er foretaget opdager 1.dommeren at det er en fejl, idet udskiftningen allerede er fundet sted ved stillingen 0-0. Efter en kort diskussion med kampanføreren, annullerer 1.dommeren den anden og "unødvendige" udskiftning. Kampen forsætter uden nogen sanktion.
Er det den korrekte procedure?
1.dommerens beslutning om at annullerer den anden udskiftning er korrekt. Problemet er at den første udskiftning ved stillingen 0-0, ikke blev fortaget korrekt fordi spillere og træner glemte det, hvorfor spillet afbrydes senere afbrydes uden grund. Da kampen bliver afbrudt i adskillige minutter, skal der sanktioneres for "forsinkelse" til holdet.
Dette er en situation, hvor træneren skal give håndsignalet for udskiftning for at undgå nogle misforståelser.
4.21 I en international kamp vinder hold A en spilperiode til stillingen 7-6. Spiller nummer 5 server og holdet vinder spilperioden til stillingen 8-6, men spiller nummer 5 skulle ikke have servet i henhold til rotationsordenen. Efter Teknisk Time Out fortsætter spiller nummer 5 med at serve til stillingen 10:6 til hold A. På dette tidspunkt opdager sekretær, at spiller nummer 5 ikke har stået korrekt i henhold til rotationsorden. 1. dommer idømmer hold A tab af spilperiode og annullerer de point holdet har scoret i den forkerte rotationsorden. Da stillingen igen når 8 i sættet fortsætter spillet uden ny Teknisk Time Out. 1. dommerens kendelse er korrekt.
Teknisk Time Out bruges til analyser og reklamer for TV og da Teknisk Time Out allerede er afholdt er næste Teknisk Time Out ved 16 point til et af holdene.
Regel 15.4.1
15.4.1
4.22 Ny
  UBERETTIGEDE ANMODNINGER    
4.23 Hold A´s træner anmoder om udskiftning, men udskiftningsspilleren hører det ikke og er ikke i udskiftningszonen. 1. dommeren tildeler en "henstilling for forsinkelse" og afviser spilleren som i mellemtiden er kommet frem i udskiftningszonen. Der opstår diskussion med dommerne, men henstillingen fastholdes. Hold B anmoder nu om time-out, som følges af en udskiftning. Derefter anmoder hold A om en udskiftning, som tildeles, og spillet fortsætter med hold A som vinder af spilperioden. Er dette en korrekt fortolkning af reglerne fra 1. dommerens side? Nej. Da udskiftningsspilleren ikke er klar i udskiftningszonen på tidspunktet for anmodningen, er henstillingen korrekt. Hold B´s anmodning var også lovlig. Hold A´s anden anmodning om udskiftning efter time-out er en uberettiget anmodning. Der skal være en spilperiode efter en "henstilling for forsinkelse" og afvisning af udskiftningen, før det samme hold har tilladelse til en anmodning om udskiftning.
Anmodningen skal afvises uden straf, med mindre der har været en forudgående uberettiget anmodning.
Regel 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3, 15.11.1.3, 16.1.1, 16.1.2, 25.2.2.6
15.3.1
15.3.2
15.10.3
15.11.1.3
16.1.1
16.1.2
25.2.2.6
4.24 Et hold har brugt deres to time-outs. Kampanføreren anmoder om en tredje time-out, som tillades af 2. dommeren. Lige efter tilladelsen opdager sekretæren at der er den tredje time-out til holdet. Hvad er den korrekte procedure i denne forbindelse? Anmodningen om den tredje time-out var en uberettiget anmodning og skulle have været afvist øjeblikkeligt uden straf. 1. dommeren bliver gjort opmærksom på fejlen og afbryder time-out med det samme. 1. dommeren adviserer kampanføreren og tildeler holdet en "henstilling for forsinkelse", da episoden har indflydelse på spillet og forsinker dette.
Regel 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6
15.11.1.4
16.1.5
25.2.2.6
4.25 Træneren for hold A anmoder, med tryk på buzzer og med håndsignal, om en udskiftning. Anmodningen fremkommer en smule efter 1. dommerens fløjt til serv for hold A. Spillet stopper.
1. dommeren opdager situationen og afviser anmodningen med en håndbevægelse. Imens går de to involverede spillere til udskiftningszonen parate til at foretage udskiftningen. 1. dommeren tilskynder hold A til at serve. I serveøjeblikket fløjter 2. dommeren for positions fejl på det servende hold, idet holdet i serveøjeblikket har 7 spillere på banen. Efter en kort diskussion mellem 1. og 2. dommeren markerer 1. dommeren serv og point til hold B. Er det den korrekte beslutning?
Nej. Dette er et typisk eksempel på en uberettiget anmodning. Anmodningen om udskiftning skal afvises. Hold A skulle have været sanktioneret med en "henstilling for forsinkelse", og spilperioden skulle være spillet om med hold A som server.
Regel 15.11.1.1
2. dommeren har ikke ret til eller ansvar for bedømmelse at det servende holds positionsfejl. Hvis 2. dommeren fløjter i denne situation, skal spilperioden spilles om.
Regel 15.11, 23.3.2.3(a), 24.3.2.2, 25.2.2.6
15.11
15.11.1.1
23.3.2.3(a)
24.3.2.2
25.2.2.6
  SKADE    
4.26 Under en blokering rammes en spillers næse af en medspillers albue og begynder at bløde. Træneren anmoder om en udskiftning. Udskiftningsspilleren kommer hen til sekretærbordet i træningstøj. Hvordan skal dommeren håndtere denne situation? Dommerne skal udøve omtanke i situationer, hvor udskiftninger ikke er planlagt. En udskiftningsspiller skal tillades en rimelig tid til at tage træningstøjet af og komme ind på banen, uden sanktion. Yderligere skal det bemærkes, at ved skader hvor der sker blødninger, skal spilleren udskiftes eller erstattes indtil blødningen er ophørt, samt at blodet er fjernet fra spilledragten.
Regel 4.4, 15.5, 15.10.2, 15.10.3, 17.1.1
4.4
15.5
15.10.2
15.10.3
17.1.1
4.27 I en spilperiode skader holdets hæver knæet. Han bliver liggende på banen, mens trænerne samles omkring ham og holdets læge undersøger hans skade. Efter ca. to minutters behandling meddeler hæveren at han er klar til at spille igen. Dommeren tilkendegiver at kampen kan fortsætte med hæveren i spillet. Er dette en korrekt afgørelse af 1. dommeren? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Af hensyn til spillernes sikkerhed, skal holdets læge tillades at komme ind på banen. Hvis skaden viser sig at være alvorlig, skal 1. dommeren stoppe spillet med det samme og tillade medicinsk assistance på banen. Hvis skaden kræver at træneren også skal på banen, skal spilleren flyttes uden for banen i mindst en spilperiode.
Udgangspunktet for 1. dommerens beslutning er at give spilleren rimelig tid til at konstatere skadens alvorlighed og give tid, inden der kræves en udskiftning. Flytning af en skadet spiller skal foretages mens den reglementerede udskiftning foregår. Hvis en reglementeret udskiftning ikke er mulig, må en ekstraordinær udskiftning foretages.
Regel 15.7, 17.1.2
[DVBF: Dette er en internationalt præget Case med komplet mandskab omkring et hold(også læge og massør). I DVBF´s turneringer tillades at træneren delltager i tilsyn med skadet spiller, uden at det efterfølgende nødvendigvis betyder udskiftning af spiller]
15.7
17.1.2
4.28 Et hold har brugt fem udskiftninger. En spiller som har været ude og kommet ind igen bliver skadet. En ekstraordinær udskiftning bliver brugt for at erstatte den skadede spiller. 1. dommeren meddeler at denne ekstraordinære udskiftning er holdets sjette udskiftning og at de ikke har flere udskiftninger i dette sæt. Træneren stiller spørgsmålstegn ved denne fortolkning af reglen. Hvad er den rigtige fortolkning af reglen? Den skadede spiller må udskiftes ved brug af en "ekstraordinær udskiftning". Træneren må bruge en hvilken som helst spiller der, på tidspunktet for skaden, ikke er i spil, undtagen Liberoen eller dennes erstatning. Den ekstraordinære udskiftning tæller ikke med i holdets normale seks udskiftninger og antallet af holdets udskiftninger skal ikke ændres.
Regel 15.1, 15.6, 15.7
15.1
15.6
15.7
4.29 Under spillet bliver en spiller skadet så han bløder. Når spilperioden er afgjort, kalder 1. dommeren den skadede spiller hen til sig og beder ham om at få hjælp til at stoppe blødningen, da det ikke er tilladt at spille med blodet løbende. Behandlingen varer ca. 1 minut. Efter at blødningen er stoppet, forsætter kampen. Er det den korrekte procedure fra 1. dommerens side? Det er ikke tilladt at spille med blodet løbende, uafhængig af hvor alvorlig skaden er. Dommeren skal stoppe kampen med det samme for at få spilleren undersøgt. Holdet er ikke forpligtigt til at udskifte den skadede spiller. Derfor er 1. dommerens procedure korrekt, da han ikke giver dem henstilling for forsinkelse.
Beslutning fra FIVB´s medicinske kommission.
  FORSINKELSER AF SPILLET    
4.30 Ved starten af tredje sæt fløjter 1. dommeren for at spillerne skal tage plads på banen. Det ene hold reagerer ikke. Da holdet er for langsomt til at komme på banen tildeler 1. dommeren holdet en "henstilling for forsinkelse"(uden straf). Derefter kom holdet på banen. Var dette en korrekt handling af 1. dommeren? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Holdet skal indtage deres pladser på banen lige så snart der fløjtes. Hvis holdet ikke reagerer, skal 1. dommeren tildele holdet en "henstilling for forsinkelse". Henstillingen for forsinkelse er den eneste henstilling der skal noteres på kampskemaet.
Hvis holdet stadig ikke reagerer, skal det tildeles en "straf for forsinkelse", gult kort. Skulle holdet stadig ikke reagere, betragtes det som om holdet nægter at spille og erklæres for udeblevet. I dette tilfælde skal resultatet noteres som 0-3: 0-25, 0-25, 0-25.
Hvis et hold er for langsomt til at indtræde på banen efter time-out, skal samme procedure følges.
Regel 6.4.1, 16.1
6.4.1
16.1
4.31 Efter at have vundet spilperioden stimler holdet sammen for at lave aftale for næste spilperiode. 1. dommeren tillader tilstrækkelig tid til at spillerne kommer på plads svarende til at de ikke havde samlet sig for taktik og fløjter derefter samt tildeler holdet en "henstilling for forsinkelse", da de i så fald ikke har været klar til at serve. Er dette en korrekt beslutning af 1. dommeren? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt.
Der er ingen behov for at dommeren tillader mere end en rimelig tid for spillerne at indtage deres pladser til næste spilperiode. Dommeren skal vurdere denne episode nøje. Han skal tillade en passende begejstring og opmuntring, men må ikke tillade forsinkelse af spillet.
Regel 16.1.2, 16.1.5
16.1.2
16.1.5
4.32 En spiller afviser at spille på grund af en våd plet på gulvet, forårsaget af en medspillers redning af bolden. Hvad er den rigtige reaktion fra 1. dommeren? Dommeren skal aldrig tillade en forespørgsel om at tørre gulvet fra holdene, fordi det er en uberettiget anmodning. Derfor skal dommeren overveje mange ting. "Kvikmopperne" skulle have tørret vandet op. Spillerne kan også bruge deres egne klude. I kampe hvor der er en kontrolkomite, kan juryen tillade 2. dommeren at give ekstra tid til optørring hvis pletten er stor og temperaturen er over 25 C og fugtigheden over 61%. På den anden side er det 1. dommeren der leder kampen. Så hvis der ikke er nogen kontrolkomite og 1. dommeren mener det er nødvendigt med ekstra optørring, må han vælge at få det gjort.
Hvis holdet, efter dommerens beslutning stadig afviser at spille, kan dommeren sanktionere holdet for forsinkelse eller erklære det for udeblevet.
Regel 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2
[DVBF: Dette er en international præget Case med kontrolkomite, jury o.s.v., i DVBF´s turneringer er det alene 1. dommeren der skønner i en sådan sag]
1.5
5.1.2.2
6.4.1
16.2
  FORSTYRRELSE UDEFRA    
4.33 Midt i et sæt løber tilskuerne ind på banen, og forstyrrer derved kampen, for at protestere mod en kendelse. Hvad er den korrekte reaktion fra 1. dommeren? 1. dommeren skal afbryde kampen og få arrangøren eller kontrolkomiteen til at genoprette ro og orden.
Forstyrrelsen skal noteres på kampskemaet.
Regel 17.2, 17.3
17.2
17.3
4.34 Under en Tv-transmitteret volleyballkamp, bliver serveren under udførelse af serven strejfet af en "kameraarm". Serveren gennemfører på trods af hændelsen serven og spillet fortsætter.
1. dommeren stopper ikke spillet, og der er ingen protest fra det servende hold. Er det en korrekt beslutning af 1. dommeren?
Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt i denne situation fordi det var en meget seværdig spilhandling som forårsagede stor interesse og henrykkelse blandt tilskuerne. I andre situationer skal 1. dommeren overveje at spille perioden om.  
  KAPITEL 5: LIBERO    
  LIBERO    
5.1 Ved starten af en kamp har træneren afleveret opstillingssedlen. Inden 2. dommeren har kontrolleret opstillingen, har Liberoen allerede erstattet en spiller på banen. Hvad er reaktionen fra 2. dommeren under kontrol af opstillingen før starten af en kamp? Spillerne i startopstillingen skal være på banen ved kontrol af opstillingen. De to spillere skal hurtigt bytte tilbage, uden henstilling eller straf. Når 2. dommeren så har kontrolleret startopstillingen, kan Liberoen indtræde på banen. Skulle det samme ske senere i kampen eller tage så lang tid, at 1. dommeren vurderer det som en forsinkelse, skal der sanktioneres for forsinkelse.
Regel 19.3.2.2
19.3.2.2
5.2 Et hold består af syv spillere inkl. Liberoen. I andet sæt sanktioneres en spiller fra startopstillingen med diskvalifikation. 1. dommeren erklærer holdet for ufuldtalligt, og kampen vindes af modstanderen. Er denne beslutning korrekt af 1. dommeren? Ja, 1. dommerens kendelse er korrekt. Liberoen kan ikke deltage i nogen form for udskiftning og en diskvalificeret spiller skal erstattes ved en reglementeret udskiftning. Da der ikke er spillere til rådighed for en reglementeret udskiftning, kan holdet ikke fortsætte.
Regel 6.4.3, 19
6.4.3
19
5.3 Et hold består af otte spillere inkl. Liberoen. En spiller som har været skiftet ud og senere i samme sæt skiftet ind igen, bliver diskvalificeret. Liberoen sidder på bænken på tidspunktet for diskvalifikationen. Hvad er den korrekte kendelse af 1. dommeren? Da den diskvalificerede spiller ikke kan erstattes ved en normal udskiftning, erklærer 1. dommeren holdet for ufuldtalligt, og holdet taber det igangværende sæt.
Regel 6.4.3, 15.7, 15.8, 19.3.2
6.4.3
15.7
15.8
19.3.2
5.4 Et hold består af syv spillere inkl. Liberoen. I andet sæt bliver en spiller skadet. 1. dommeren tillader Liberoen at indtræde i kampen ved en normal udskiftningsprocedure i stedet for den skadede spiller og kampen spilles færdig med denne opstilling. Er denne beslutning af 1. dommeren korrekt? Nej. Liberoen kan ikke deltage i nogen form for udskiftning, hverken normale eller ekstraordinære. Der er to muligheder for holdet. Hvis spilleren skades mens han er angrebsspiller, kan holdet bede om tre minutter til at spilleren kan komme sig. Hvis spilleren ikke bliver klar, taber holdet sættet eller måske kampen. Hvis spilleren er bagspiller og Liberoen sidder på bænken, kan Liberoen erstatte den skadede spiller indtil Liberoen roterer til angrebsfeltet(bliver netspiller). På dette tidspunkt skal den skadede spiller genindtræde i spillet, ellers erklæres holdet for ufuldtalligt i det igangværende sæt.
Regel 15.7, 15.8, 17, 19.3.2
15.7
15.8
17
19.3.2
5.5 Liberoen er på banen i stedet for spiller nr. 5. Liberoen bliver udvist for resten af sættet. Hvad er den korrekte fremgangsmåde for at fortsætte kampen? Hvis en Libero bliver udvist eller diskvalificeret og holdet har 2 liberoer med, så kan Liberoen bytte med Liberoreserven. Hvis holdet kun har 1 Libero skal spiller nr. 5 indtræde i sættet på Liberoens plads. Holdet har ikke ret til at bruge en Libero i resten af sættet. Liberoen må spille i næste sæt.
Er Liberoen i stedet blevet diskvalificeret, må holdet ikke bruge Liberoen i resten af kampen[Men kan fortsætte med Liberoreserven].
Regel 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.3
6.4.3
19.1.1
19.3.2
19.3.3
5.6 Mens Liberoen spiller på position 5 vinder holdet spilperioden og skal rotere. Liberoen erstattes korrekt af spilleren fra startopstillingen og denne indtræder i angrebszonen. Inden spillet starter anmoder træneren om udskiftning af selv samme spiller. Er det korrekt af 1. dommeren at tillade begge disse udskiftninger? Fremgangsmåden er korrekt. At bruge ordet udskiftning er ikke korrekt. Liberoen "erstattes" af spilleren fra startopstillingen og proceduren er ikke som ved en "udskiftning". Derefter foretages "udskiftningen". Derfor er der kun foretaget én udskiftning mellem de to spilperioder, og ingen overtrædelser af reglerne er forekommet.
Regel 15.3.2, 19.3.2
15.3.2
19.3.2
5.7 En Libero skal erstatte spilleren på position 1, men er langsom og kommer først på banen efter der er fløjtet til serv, men inden der bliver slået til bolden. Hvilken reaktion fra 1. Dommeren er korrekt? 1. dommeren skal lade spilperioden fortsætte uden afbrydelse. Efter spilperioden, skal dommeren give en verbal henstilling. Sker det samme senere i kampen, skal holdet sanktioneres med henstilling for forsinkelse.
Er erstatningen sket efter der er slået til bolden, skal dommeren afbryde spilperioden og dømme positionsfejl.
Regel 19.3.2.3
19.3.2.3
5.8 Spiller nr. 3 på hold A bliver udskiftet med spiller nr. 6.
Efter serven bliver spiller nr.6 erstattet af Liberoen. Da Liberoen roterer til position 4 bliver denne erstattet af spiller nr. 3.
Da træner for hold A opdager dette trykker han på buzzeren og anmoder om en reglementeret udskiftning mellem spiller nr. 3 og spiller nr. 6, samtidig med at træneren forsøger at få spiller nr. 6 ind på banen, så udskiftningen kan foretages reglementeret.
Da 1. dommeren var parat til at tillade serven, afviser 2. dommeren anmodningen. 1. dommeren opdager, idet han skal tillade serven, at holdet har en ulovlig spiller på banen, tillader den anmodede udskiftning og sanktionerer holdet med henstilling for forsinkelse, med meget lille forstyrrelse af spillet. Er det korrekt handlemåde fra 1. dommerens side?
1. dommeren mestrer kunsten "at dømme".
1. dommeren tillod spillerne at spille spillet uden for megen indblanding fra dommernes side og tog dermed den rigtige beslutning.
I tilfælde af gentagelse fra samme hold, skal holdet sanktioneres med straf for forsinkelse.
 
5.9 Da spilleren på position 2 skal ned for at serve, bliver han udskiftet med en bedre server. Efter at have tabt serven, erstattes serveren af Liberoen. Da Liberoen skal rotere til position 4, bliver han erstattet af spilleren, som blev udskiftet for den bedre server, og ikke af serveren. Efter to spilperioder opdager modstanderen at erstatningen ikke er lovlig, da spilleren ikke har været udskiftet reglementeret. De protesterer derfor over situationen. Juryen træder sammen og beslutter at holdet får tilladelse til at foretage udskiftningen uden straf. Er dette en korrekt beslutning? Der er tre ting som gør sig gældende:
For det første: Situationen er ikke klart beskrevet i reglerne. Regel 23.2.3 bestemmer at 1. dommeren har ret til at træffe afgørelse i alle spørgsmål vedrørende spillet, heri medregnet de spørgsmål, der ikke er beskrevet i reglerne.
For det andet: I denne situation skal holdet straffes med tab af spilperiode for ureglementeret udskiftning, men uden tab af point, da det ikke kan bestemmes hvornår den ureglementerede udskiftning er foregået. Kan tidspunktet derimod bestemmes, inklusiv brug af Libero kontrolskemaet, mister holdet de point de har scoret fra det tidspunkt hvor fejlen er begået. For at få den rigtige spiller på banen, skal holdet foretage en reglementeret udskiftning.
For det tredie: Den korrekte erstatning/udskiftningsprocedure er følgende:
På det tidspunkt hvor Liberoen skal rotere til position 4, skal han erstattes med spilleren han erstattede, hvorefter holdet skal have foretaget en reglementeret udskiftning.
Denne erstatning/udskiftningsprocedure skal foretages i den samme spilafbrydelse.
Regel 19.3.2.1, 23.2.3
[Se iøvrigt case 9.5]
19.3.2.1
23.2.3
5.10 Idet dommeren fløjter til serv, opdager serveren at Liberoen har forladt banen, men endnu ikke er blevet erstattet, så holdet er kun fem spillere på banen.
Serveren forsinker serven så længe han mener det er lovligt og server. På tidspunktet hvor bolden rammes, er den erstattede spiller på banen på position 1, men hans korrekte position er position 4. Holdene spiller perioden færdig og den vindes af det servende hold.
Kampanføreren på modstanderholdet henvender sig til 1. dommeren for at få en forklaring på beslutningen om at spille videre, da han forventer at have vundet spilperioden, da det servende hold har begået positionsfejl. 1. dommeren afviser kampanførerens påstand, og lader resultatet af spilperioden stå ved magt.
Er dette en korrekt beslutning af 1. dommeren?
Der er tre fejl ved denne situation. Den første er, at 1. dommeren ikke må fløjte til serv med mindre holdet er på banen og klar til at serve.
Han skal vente med at fløjte. Hvis dette forsinker spillet, skal holdet tildeles "henstilling for forsinkelse".
For det andet, skal sådan en erstatning foretages inden der fløjtes.
For det tredje begår det servende hold positionsfejl, da bolden bliver servet.
Idet det servende hold begår positionsfejl taber det spilperioden. Har den erstattede spiller været på den rigtige position inden der bliver slået til bolden, skal spilperioden spilles og det servende hold sanktioneres i henhold til Regel 19.3.2.3.
Regel 7.5.1, 12.3, 19.3.2.2, 19.3.2.3
7.5.1
12.3
19.3.2.2
19.3.2.3
5.11 Liberoen er på banen som erstatning for spiller nr. 6. Da Liberoen løber efter bolden beskadiger han sin lægmuskel og kan ikke spille videre. Træneren ønsker at erstatte den skadede Libero med spiller nr. 6. Er dette muligt? I tilfælde af en skadet Libero, og holdet har to Liberoer med, skal han erstattes med Liberoreserven med det samme. Hvis Liberoreserven bliver skadet kan træneren udpege en ny Libero blandt de spillere der ikke er på banen på tidspunktet for udpegningen.
Hvis holdet kun har én Libero med, så gælder de samme regler som hvis Libero reserven bliver skadet.
Da ønsket er at udpege spiller nr. 6 som ny Libero, skal denne først udskiftes reglementeret for at være på bænken. Derefter kan spiller nr. 6 udpeges som ny Libero. I tilfælde af at spiller nr. 6 ikke kan udskiftes reglementeret, kan han ikke udpeges som ny Libero i det igangværende sæt.
Regel 19.1.3, 19.3.3.1
19.1.3
19.3.3.1
5.12 Et holds træner er også Libero på holdet. Når træneren ikke er på banen, bevæger han sig mellem tremeterliniens tænkte forlængelse og opvarmningsområdet, mens han giver instruktion til holdet. Dommeren forbyder ikke dette. Er dette korrekt af dommeren? Ja. Reglerne bestemmer, at Liberoen ikke kan være hold- eller kampanfører. Reglerne forbyder ikke Liberoen i at være træner. Da denne dobbeltfunktion(Libero/træner) er tilladt, kan der ikke insisteres på at Liberoen skal blive på bænken.
Regel 5.2.3.4, 19.1.3
[Libero(spiller) skal tage overtrækstrøje på når vedkommende agerer som træner(og bevæger sig foran bænken)]
5.2.3.4
19.1.3
5.13 En spiller der er erstattet af Liberoen sidder på bænken. Da Liberoen roterer fra position 6 til 5, bevæger spilleren fra bænken sig, lidt åndsfraværende, ind på banen og Liberoen går, som følge af sin medspillers handling, ud. Næsten med det samme opdager den åndsfraværende spiller, at han har begået en fejl, og skynder sig at bytte med Liberoen igen.
1. dommeren ignorerer denne forkerte erstatning og fløjter til serv. Er dette korrekt af 1. dommeren?
Regel 19.3.2.1 fastslår, at der skal være en spilperiode mellem to Libero- erstatninger. Når sådanne to erstatninger sker mellem de samme spillere, og det ikke har indflydelse på spillet, skal de ignoreres uden sanktion. Dette er helt i tråd med spillets ånd.
Hvis dette derimod er sket mellem forskellige spillere uden en spilperiode mellem erstatningerne, straffes holdet med tab af spilperiode og den ukorrekte erstatning skal korrigeres.
Regel 19.3.2.1
19.3.2.1
5.14 Et holds Libero befinder sig på position 4. Efter at holdet har vundet tre point, opdager 1. dommeren den forkerte opstilling. Hvad er den korrekte beslutning af 1. dommeren? Liberoen begår ikke fejl før serveren rammer bolden. På dette tidspunkt, skal dommeren, ved hjælp af assisterende sekretær, bestemme hvor mange spilperioder Liberoen har stået forkert. Holdet fratages de point de har scoret mens det står forkert, og taber den sidste spilperiode. Opstillingen korrigeres og spillet fortsættes.
Regel 7.5.4, 19.3.1.1, 26.2.2.1, 26.2.2.2
[DVBF: Ingen kampe i Danmark afvikles med assisterende sekretær(og specielt kontrolskema til notering af Libero erstatninger). En sådan situation skal derfor udelukkende klares af 1. dommeren. Kan antallet af spilperioder, hvor Liberoen har stået forkert fastslås, fratages holdet de point det har scoret - men kan det ikke afklares taber holdet "kun" sidste spilperiode og opstillingen korrigeres og spillet fortsætter]
7.5.4
19.3.1.1
26.2.2.1
26.2.2.2
5.15 Under opvarmningen bliver Liberoen skadet. Træneren anmoder om tilladelse til at udpege en ny Libero.
- den nye Libero er den nuværende holdanfører og allerede noteret på rotationssedlen for første sæt.
1. dommer afviser anmodningen med henvisning til, at Liberoen ikke kan være hverken holdanfører eller kampanfører.
Dommeren har ikke ret.
Hvis holdet har to Liberoer så skal Liberoen erstattes med Liberoreserven med det samme. Hvis Liberoenreserven bliver skadet kan træneren udpege en ny Libero blandt de spillere der ikke er på banen på tidspunktet for udpegningen.
Hvis holdet kun har én Llibero gælder de samme regler, som hvis Liberoreserven bliver skadet.
Dommeren beslutning i denne her case er ikke korrekt.
Det er korrekt at Liberoen ikke kan være hverken hold- eller kampanfører, men i en "force majeure" situation kan holdanføreren frasige sig sin position, rettigheder og sine pligter som anfører, for at erstatte den skadede Libero.
Da holdets anførerer allerede er noteret på opstillingssedlen skal dommerne gøre følgende:
 1. Udskifte holdanføreren med en anden spiller ved en reglementeret udskiftning før kampstart;
 2. Træneren skal anmode om at udpege en ny anfører;
 3. Udpegning af en ny Libero;
 4. Dommeren skal anmode den ny Libero om at skifte spilledragt;
 5. Anmode sekretæren om at:
  - Registrere den oprindelige anfører som ny Libero(erstatte den oprindelige Libero),
  - registrere den nye anfører.
Detaljerne noteres i kommentarfeltet på kampskemaet.
Regel 5, 19.1.4, 19.2
 5
19.1.4
19.2
5.16 Efter to dårlige servemodtagninger med Libero på banen foretager træner for holdet en Liberoerstatning: Libero trækkes ud fra position 6 og sendes umiddelbart derefter ind igen på position 5(uden at der har været en spilperiode mellem de to erstatninger). Kampens 2. dommer ser ikke dette. 1. dommer ser imidlertid det passerede, men tillader alligevel modstanderhold at serve, og umiddelbart efter at serv er udført fløjter 1. dommer for fejl på det modtagende hold(der foretog de to Liberoerstatninger). Var dette korrekt af 1. dommeren? 1. dommerens kendelse er korrekt.
Der er ikke begået fejl før serven udføres. Det hører generelt blandt 2. dommerens opgaver at vurdere det modtagendes hold opstilling i forbindelse med serv. I denne sag er det ikke tilladt Libero at være på banen i spilperioden(som begynder med udførelse af serv), og da 2. dommeren ikke har set den anden Liberoerstatning kan 1. dommeren ikke tillade den ukorrekte erstatning og hjælper derfor 2. dommeren ved at fløjte. Da det imidlertid er mulig at Liberoen selv kommer i tanker om den ukorrekte erstatning, giver 1. dommeren ham få sekunder til selv at rette fejlen hvor hele forløbet opfattes afviklet normal. Dette er endnu et eksempel på en god måde at lede en kamp på. I en kamp, hvor der er en assisterende sekretær, er det vedkommendes ansvar at følge Liberoerstatninger. I dette tilfælde skal den assisterende sekretær trykke på buzzeren, efter serven, for at signalere fejlen.
Regel 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 23.2.3
 
19.3.2.1
19.3.2.2
19.3.2.3
23.2.3
5.17 Efter afslutningen af en spilperiode erstattes Libero korrekt. 1. dommer fløjter for serv og i det samme er der en af kampboldene fra en boldlanger der ruller ind på banen. 1. dommer fløjter derfor for "omspil af bolden". Efter denne kendelse ønsker Libero at erstatte en spiller på banen, men dette tillades ikke af kampens 2. dommer. 2. dommerens beslutning er ikke korrekt. Det er korrekt at en spilperiode afsluttes med tildeling af point til et af holdene. Da spilperioden annulleres, har der derfor ikke været en spilperiode mellem de to Libero erstatninger, men dommerne skal ikke hjælpe holdene til at undgå at begå fejl.
Regel 19.3.2.1.
19.3.2.1
 
5.18 Libero på hold A bliver skadet, og 2. dommer tillader lægebehandling. Liberoen bliver erstattet af den ordinære spiller. Da liberoen er båret fra banen, insisterer han på, at være klar igen og ønsker at returnere til spillepladsen. Dommerne tillader Liberoen igen at komme på banen. Spillet bliver derefter genoptaget. Nej, dommeren skal ikke tillade Liberoen at komme på banen. Trods skaden, kan Liberoen erstattes i en regulær erstatning. Liberoen har ret til at deltage i kampen, indtil han bliver skadet og skal erstattes af Liberoreserven, eller hvis Liberoenreserven bliver skadet så der udpeges en ny libero.
Regel 19.3.3.1.
Handlingen er ikke korrekt, da to erstatninger ikke kan foregå uden en spilperiode imellem.
Regel 19.3.2.1
19.3.2.1
19.3.3.1
5.19 Hold A´s Libero skades på et vigtigt tidspunkt i en kamp. Træneren ønsker en omgående udpegning af en ny Libero, og den erstattede spiller fra bænken tager plads på banen som ny Libero. Skal dette tillades? Dommerne skal ikke tillade dette.
Teksten i reglerne er skrevet for at forhindre spekulation i tilfælde af skader. F. eks., når Liberoen roterer til position 4 - hvem kan så erstatte denne?
Svaret er ingen. Holdet vil blive erklæret ufuldtalligt. Følgende procedure skal følges:
Hvis holdet har to Liberoer, skal Liberoen erstattes straks af Liberoreserven. Hvis Liberoreserven bliver skadet, kan træneren udpege en ny Libero blandt de spillere, som ikke er på banen på det tidspunkt udpegningen sker. Hvis holdet har én Libero så gælder de samme regler som ved skadet Liberoreserve. En skadet Libero skal erstattes af sin erstatningsspiller, denne spiller kan så blive udskiftet ved normal udskiftning. Efter udskiftningen kan han så blive udpeget som ny Libero. Han kan komme ind på banen når der er afviklet en spilperiode.
Regel 15.6.2, 19.3.2.1, 19.3.3.1
15.6.2
19.3.2.1
19.3.3.1
5.20 Hold A´s Libero skader sin arm og en ny Libero udpeges. Den oprindelige Libero sidder på bænken i resten af kampen. Skal dette tillades? Spillere, som ikke kan deltage i opvarmningen, skal ikke anføres på kampskemaet og kan derfor ikke sidde på bænken som en del af holdet. Men i dette tilfælde, hvor skaden opstår senere i kampen, er spilleren i stand til at gå og udgør ingen fare for holdene. Dette er afgørende for tilladelsen. Spilleren skal have lov til at sidde på bænken i dette tilfælde. Havde spilleren ikke været i stand til at bevæge sig, skulle holdets læge have anvist spilleren en plads bag bænken eller på et sikkert sted uden for kontrolområdet.
Diagram 1A og Definitioner
Diagram 1A
Definitioner
5.21 Mangler.
5.22 I løbet af andet sæt gør Libero opmærksom på at denne føler sig dårlig. Holdlægen konstaterer at spilleren har en temperatur på 40.5°C på grund af en viral infektion, og siger at spilleren ikke er i stand til at deltage i kampen. Er det tilladt i denne situation at udpege en ny Libero? Ja, hvis holdet har to Liberoer, så skal Liberoen ved skade eller sygdom erstattes af Liberoreserven. Hvis holdet kun har én Libero eller Liberoreserven bliver skadet skal de erstattes i.h.t . Liberoerstatningsproceduren.
Regel 19.3.3.1
19.3.3.1
5.23 I en kamp skades holdets Libero. Træneren beslutter at erstatte ham med det samme med spiller nr. 17, som på det tidspunkt er på bænken og ikke erstattet af Liberoen. Træneren sender ham på banen uden at der er afviklet en spilperiode. Dommeren tillader denne procedure. Er det en korrekt beslutning? Normalt skal der afvikles mindst en spilperiode mellem to Libero erstatninger. I denne situation skal holdet erstatte Liberoen med Liberoreserven(hvis holdet har to Liberoer på kampskemaet), ellers kan holdet erstatte Liberoen uden at der er afviklet en spilperiode.
Regel 19.3.2.1
19.3.2.1
5.24 Før kampen skriver sekretæren Liberoens navn og nummer(nr. 9) på kampskemaet blandt de 12 spillere for hold A, i den specielle rubrik for Libero skriver sekretæren nr. 15.
Træner og holdanfører underskriver kampskemaet uden at bemærke dette.
Ved stillingen 15-10 til hold A i første sæt, opdager sekretæren fejlen.
Hvad er den korrekte beslutning?
Denne administrative fejl får ikke nogen konsekvens for holdet. Sekretæren skal rette nummeret i bemærknings feltet.
Regel 19.1.2
19.1.2
5.25 I første sæt af kampen, spiller Liberoen for hold A med samme trøje som resten af holdet(samme farve og design). Sættet slutter 25-21 til hold A. Ved start af andet sæt protesterer træneren for hold B over dette og sættets resultat. Hvad er den rigtige beslutning? Fordi en forkert trøje ikke har indflydelse på spillet, vil resultatet af 1. sæt ikke blive annulleret. Liberoen skal skifte trøje.
Regel 19.2
19.2
5.26 Ny
5.27 Ny
  Efter en afsluttet spilperiode sparker en skuffet spiller til bolden. 1. dommeren giver spilleren en verbal henstilling for usportslig optræden. Er det en korrekt handling af 1. dommeren? Dommeren handler korrekt. Det er 1. dommerens forpligtigelse at sørge for, at en usportslig optræden hos et hold ikke eskalerer.
Hvis på den anden side sparket til bolden er til fare for spillere, officials eller tilskuere, eller er at betragte som grov optræden har 1. dommeren myndighed til at sanktionere spilleren med straf(gult kort). Sekretæren påfører sanktionen med spillerens nr. i sanktionsrubrikken på kampskemaet.
1. dommeren kan i tilfælde af usportslig optræden give en verbal henstilling til en enkelt spiller, eller til et hold, gennem kampanføreren, i tilfælde af holdets vedvarende usportslige optræden.
Dommeren har også myndighed til gå direkte til sanktionering i tilfælde af ukorrekt optræden.
Regel 21.1, 21.2
21.1
21.2
  Hold B´s hævning snyder fuldstændigt holds A´s blokeringsspillere. Da de forvirrede blokeringsspillere forsøger at blokere angrebsslaget, trækker en spiller fra hold A i nettets underkant for derved at give dommerne indtryk af at hold B´s spiller i slaget skulle have berørt nettet.
2. dommeren fløjter og markerer at hold B skal serve. 1. dommeren giver derefter spilleren fra hold A en verbal henstilling. Er dette en korrekt sanktion?
1. Dommerens sanktionering var ikke korrekt. Hold B skulle have vundet spilperioden, fordi hold A´s berøring af nettet har indflydelse på spillet. Derefter skulle spilleren, som hiver i nettet, have modtaget en straf for grov optræden for forsøg på at vildlede dommerne.
Regel 21.2.1, 21.3
21.2.1
21.3
6.1 Efter en afsluttet spilperiode sparker en skuffet spiller til bolden. 1. dommeren giver spilleren en verbal henstilling for usportslig optræden. Er det en korrekt handling af 1. dommeren? Dommeren handler korrekt. Det er 1. dommerens forpligtigelse at sørge for, at en usportslig optræden hos et hold ikke eskalerer.
Hvis på den anden side sparket til bolden er til fare for spillere, officials eller tilskuere, eller er at betragte som grov optræden har 1. dommeren myndighed til at sanktionere spilleren med straf(gult kort). Sekretæren påfører sanktionen med spillerens nr. i sanktionsrubrikken på kampskemaet.
1. dommeren kan i tilfælde af usportslig optræden give en verbal henstilling til en enkelt spiller, eller til et hold, gennem kampanføreren, i tilfælde af holdets vedvarende usportslige optræden.
Dommeren har også myndighed til gå direkte til sanktionering i tilfælde af ukorrekt optræden.
Regel 21.1, 21.2
21.1
21.2
6.2 Hold B´s hævning snyder fuldstændigt holds A´s blokeringsspillere. Da de forvirrede blokeringsspillere forsøger at blokere angrebsslaget, trækker en spiller fra hold A i nettets underkant for derved at give dommerne indtryk af at hold B´s spiller i slaget skulle have berørt nettet.
2. dommeren fløjter og markerer at hold B skal serve. 1. dommeren giver derefter spilleren fra hold A en verbal henstilling. Er dette en korrekt sanktion?
1. Dommerens sanktionering var ikke korrekt. Hold B skulle have vundet spilperioden, fordi hold A´s berøring af nettet har indflydelse på spillet. Derefter skulle spilleren, som hiver i nettet, have modtaget en straf for grov optræden for forsøg på at vildlede dommerne.
Regel 21.2.1, 21.3
21.2.1
21.3
6.3 Er det tilladt for en træner at stå og vinke med armene, på en måde som antyder foragt for dommernes afgørelser? Det er tilladt træneren at udtrykke normal reaktion. Hvis denne reaktion skønnes at være usportslig, skal 1. dommeren give træneren en verbal henstilling. I tilfælde af gentagelse, skal træneren sanktioneres med gult kort, straf for grov optræden. I tilfælde hvor krænkelsen opstår i en spilperiode, skal sanktionen gives efter spilperiodens ophør og som straf i tillæg til resultatet af spilperioden.
Regel 5.2, 21.1, 21.2, 21.3
[I særlige "World competitions" kan "specielle dommerinstruktioner" anføre yderligere sanktioner.]
5.2
21.1
21.2
21.3
6.4 Mellem to sæt siger en spiller fra hold A en nedsættende bemærkning til en official. Bemærkningen bliver, af 1. dommeren kategoriseret som grov optræden og sanktioneret med straf(gult kort). Hold A har første serv i næste sæt. Hvad er den korrekte handling af 1. dommeren? Enhver ukorrekt optræden før eller mellem sættene, sanktioneres i henhold til Regel 21.3 og sanktionerne får konsekvens i det efterfølgende sæt. Dog skal 1. dommeren før første serv i sættet signalere sanktionen og hold A taber første spilperiode. Hold B tilkendes et point, roterer og server. Regel 21.5 . Opstår en episode hvor begge hold sanktioneres, bliver det servende hold sanktioneret først og derefter bliver det modtagende hold sanktioneret. Følgende er en opsummering af krænkelser mellem sættene, som skal påføres kampskemaet.

1. Henstilling til spiller på servende hold.
 • ingen straf, påføres ikke kampskemaet.
2. Henstilling til spiller på det modtagende hold.
 • ingen straf, påføres ikke kampskemaet.
3. Straf udelukkende til spiller fra det servende hold.
 • Tab af spilperiode.
  Modtagende hold tilkendes et point, roterer og server.
4. Straf udelukkende til spiller fra det modtagende hold.
 • servende hold tilkendes et point.
5. Straf til begge hold, i ikke ordnet rækkefølge.
 1. Servende hold(A) taber spilperioden, point til modtagende hold(B), som roterer og er klar til at serve.
 2. B taber spilperioden.
 3. A som oprindelig skulle serve roterer en position, tildeles et point og begynder spillet med serv fra den anden spiller i rotationsordenen. Stillingen er 1 - 1.
 4. Stillingen tæller kun når begge hold er straffet. Så en dobbelt straf ved stillingen 24 - 25 afslutter ikke sættet ved 24 - 26, men stillingen efter dobbeltstraffen er 25 - 26.
21.5
6.5 En servemodtagning er så dårlig at hæveren ikke har nogen som helst chance for at nå bolden. Efter at bolden har ramt gulvet trækker hæveren i frustration i nettets underkant. Er dette en fejl? Ifølge Regel 21.3 har 1. dommeren bemyndigelse til at sanktionere en spiller alt efter karakteren af forseelsen. At hive i nettet er en normal reaktion for en skuffet spiller. I nogle situationer vil forseelsen dog kunne kategoriseres som grov optræden og skal sanktioneres derefter. Hvis denne handling ikke er et forsøg på at vildlede dommerne, vil der ikke være tale om straf for grov optræden.
Regel 21.2, 21.2.1, 21.3
21.2
21.2.1
21.3
6.6 En spiller er oprørt over en dommerkendelse. Spilleren hiver hårdt i nettet og 1. dommeren vinker spilleren væk. Spilleren går, på trods af henstillingen, frem mod 1. dommeren, samtidig med at han vedholdende gestikulerer vildt og råber til dommeren.
Dommeren kategoriserer opførslen som "fornærmende optræden" og sanktionerer spilleren med udvisning for resten af sættet. Er dette en korrekt reaktion af 1. dommeren?
1. dommerens reaktion synes at være korrekt. Han forsøger at klare problemet ved at vinke spilleren tilbage til sin plads i spillet, da dette ikke lykkedes, er 1. dommeren bemyndiget til at sanktionere spilleren i overensstemmelse med Regel 21.3 alt efter karakteren af forseelsen. I forbindelse med grov optræden, modtager spilleren en straf for grov optræden, hvilket vil medføre "tab af spilperiode"(point og serv til modstanderen). I tilfælde af fornærmende optræden, udvises spilleren, hvilket medfører at spilleren skal forlade spillepladsen og opholde sig i strafområdet for resten af sættet. I tilfælde af voldshandling diskvalificeres spilleren for resten af kampen og skal forlade spilleområdet [hallen]. Det skal nævnes at straf for grov optræden medfører "tab af spilperiode", mens diskvalifikation for voldshandling ikke medfører "tab af spilperiode".
Regel 21.1, 21.2, 21.3
21.1
21.2
21.3
6.7 En spiller udvises direkte fra banen. Ingen af holdene har, på dette tidspunkt i kampen, modtaget en verbal henstilling eller er blevet sanktioneret på anden vis.
Hvad er 1. dommerens reaktion på et hvert andet holdmedlems efterfølgende ukorrekte optræden.
Det er korrekt af 1. dommeren, at udvise spilleren til strafområdet. Opstår der en situation med fornærmende optræden, skal dommeren udvise spilleren uden forudgående varsel.
1. dommeren skal, ved rettidig indgriben og aktiv handling, sørge for, at situationen ikke eskalerer.
Sanktioner for ukorrekt optræden er individuelle sanktioner, og skal ikke baseres på tidligere sanktioner givet til andre holdmedlemmer på samme hold. Derfor kan 1. dommeren tildele verbale henstillinger eller straffe til andre holdmedlemmer efter udvisningen.
Regel 21.
21
6.8 Da spillerne er ved at takke dommerne for kampen, udviser en holdanfører en meget usportslig optræden over for førstedommeren. Optrædenen ville, hvis den havde været begået under kampen, have ført til en sanktion. Hvad er den korrekte reaktion fra 1. dommeren? Da kampen ikke er afsluttet ved dommernes sidste fløjt, kan ethvert holdmedlem sanktioneres indtil alle administrative opgaver i forbindelse med kampen er afsluttet. 1. dommeren skal informere det respektive holdmedlem, her holdanføreren, om sanktionen, og notere det på kampskemaet under feltet "bemærkninger". Alle konsekvenser i forhold til karantæne i kommende kampe, må besluttes af de respektive instanser.
6.9 En spiller er erstattet af Liberoen og sidder på bænken. Spilleren brokker sig højlydt over dommerens kendelse. 1. dommeren sanktionerer spilleren med en straf(gult kort). Spilleren stopper ikke sin opførsel og klapper af 1. dommeren. 1. dommeren sanktionerer spilleren med en udvisning(rødt kort). Den udviste spiller fortsætter sin optræden og bliver diskvalificeret(gult og rødt kort i samme hånd). Hvad er den korrekte procedure? Den udviste eller diskvalificerede spiller skal straks udskiftes. Derfor skal denne erstatte Liberoen og udskiftes ved en reglementeret udskiftning. Hvis dette ikke er muligt erklæres holdet for ufuldtalligt. Stillingen ved tidspunktet for udvisningen(eller diskvalifikationen) skal noteres på kampskemaet.
Regel 6.4.3, 15.8
6.4.3
15.8
  En træner distraherer sekretæren ved at tale til denne under spillet. 2. dommeren beder træneren om ikke at forstyrre sekretæren. Handler 2. dommeren korrekt? Det er kun 1. dommeren som har beføjelse til at henstille eller sanktionere træner, spiller eller andre holdmedlemmer. Hvis 2. dommeren mener, at situationen berettiger en verbal henstilling, skal 1. dommeren orienteres og denne derefter tage sig af sagen.
Regel 23.3.2
Det er dog i tråd med god dømning, når sådanne situationer kan klares af et par ord fra 2. dommeren - det vil være i spillets ånd at undlade spilstop for at tildele henstilling.
23.3.2
  2. dommeren gør 1. dommeren opmærksom på, at en spiller sidder på gulvet i opvarmningsområdet. 1. dommeren giver holdet en verbal henstilling for usportslig optræden og beder spilleren rejse sig. Handler 1. dommeren korrekt? Det var ikke en korrekt handling af 1. dommeren. Spillere i opvarmningsområdet behøver ikke stå op. På den anden side, må spillerne i opvarmningsområdet ikke sidde på bænke, stole, stakit, gelænder m.v. Opvarmningsområdet er beregnet for spillernes forberedelse til at spille.
Regel 4.21, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5
4.2.1
4.2.3
24.2.4
24.2.5
7.1 En træner distraherer sekretæren ved at tale til denne under spillet. 2. dommeren beder træneren om ikke at forstyrre sekretæren. Handler 2. dommeren korrekt? Det er kun 1. dommeren som har beføjelse til at henstille eller sanktionere træner, spiller eller andre holdmedlemmer. Hvis 2. dommeren mener, at situationen berettiger en verbal henstilling, skal 1. dommeren orienteres og denne derefter tage sig af sagen.
Regel 23.3.2
Det er dog i tråd med god dømning, når sådanne situationer kan klares af et par ord fra 2. dommeren - det vil være i spillets ånd at undlade spilstop for at tildele henstilling.
23.3.2
7.2 2. dommeren gør 1. dommeren opmærksom på, at en spiller sidder på gulvet i opvarmningsområdet. 1. dommeren giver holdet en verbal henstilling for usportslig optræden og beder spilleren rejse sig. Handler 1. dommeren korrekt? Det var ikke en korrekt handling af 1. dommeren. Spillere i opvarmningsområdet behøver ikke stå op. På den anden side, må spillerne i opvarmningsområdet ikke sidde på bænke, stole, stakit, gelænder m.v. Opvarmningsområdet er beregnet for spillernes forberedelse til at spille.
Regel 4.21, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5
4.2.1
4.2.3
24.2.4
24.2.5
7.3 Træneren fra hold A, henvender sig til sekretæren angående antallet af time-out anmodet af hold B.
Hvordan skal sekretærens reagere?
Sekretæren skal ikke besvare trænerens henvendelse.
Det er generelt ikke tilladt for en træner at henvende sig til sekretæren for at søge oplysninger.
Hvor der bruges elektronisk stillingstavle, hvor antallet af time-outs og udskiftninger ikke er anført, kan træneren spørge sekretæren om disse oplysninger, men udelukkende for sit eget holds vedkommende og kun på et tidspunkt, hvor det ikke forstyrrer sekretæren eller forsinker spillet.
Regel 25.2.2
25.2.2
7.4 Kampanfører for hold A, beder 1. dommeren om forklaring på en episode i spillet. Kampanføreren ser ud til at godkende forklaringen fra 1. dommeren. Hold A taber kampen. Efter kampen ønsker holdanføreren fra hold A at registrere en protest på kampskemaet. 1. dommeren nægter at påføre protesten. Er dette en korrekt handling af 1. dommeren? 1. dommeren handlede korrekt. På tidspunktet for episoden, nævnede kampanføreren for hold A intet om ønsket om at påføre en officiel protest.
Regel 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4
5.1.2.1
5.1.3.2
23.2.4
7.5 Ved stillingen 23 - 23 i tredje sæt dømmer 2. dommeren "positionsfejl" på hold A, som protesterer over kendelsen uden nytte. Ved næste serv dømmer 2. dommeren igen positionsfejl på hold A, og hold B som vinder af sættet.
Kampanføreren på hold A protesterer igen til begge dommere og efter nogen diskussion indrømmer 1. dommeren at begge kendelser var ukorrekte.
1. dommeren fastholder imidlertid at sættet er færdigspillet og at der ikke kan ændres på dette, og kampen fortsætter med fjerde sæt.
Holdanføreren for hold A, får efter kampen påført protesten på kampskemaet. Er det en korrekt handling af 1. dommeren?
Nej, 1. dommeren handler ikke korrekt. Dommere har lov til at korrigere deres kendelser vedrørende anvendelse af reglerne. Førstedommeren skulle rette denne åbenbare fejl ved at genoptage kampen ved stillingen 23 - 23 i tredje sæt.
I FIVB World Competitions ville kontrolkomiteén rette denne åbenlyse fejl.
[DVBF: I Danmark vil medhold i en protest normalt betyde diktering af en helt ny kamp - appelkomite vil der normalt ikke være til stede]
 
7.6 Træneren fra hold A beder 2. dommeren om en time-out. 2. dommeren fløjter instinktivt, men opdager så at holdet allerede har brugt sine time-outs. 2. dommeren markerer derefter til holdene, at de skal forblive på banen. Dommeren sanktionerer ikke holdet med en "ukorrekt anmodning", fordi forsinkelsen var så kort.
I samme øjeblik markerer træneren fra hold A at hun ønsker at foretage en udskiftning. 2. dommeren afviser udskiftningen som en ukorrekt anmodning og spillet fortsætter. Håndterer 2. dommeren situationen korrekt?
2. dommeren håndterede ikke situationen korrekt. 2. dommeren har retten til at tillade afbrydelser og pligten til at kontrolle antallet. Da 2. dommeren fløjter fordi træneren beder om en time-out, burde han have vidst at hold A ikke havde flere timeouts.
Da der kun sker en mindre forsinkelse viser 2. dommeren god dømmekraft ved hurtigt at få holdene på banen igen, uden yderligere konsekvenser.
Da én(og kun én) anmodning om udskiftning(er) er tilladt for et hold i den samme spilafbrydelse, skulle udskiftningen havde været tilladt som en reglementeret udskiftning.
Regel 15.1, 15.2.1, 15.11, 16.1, 16.2, 24.2.6, 24.2.7
15.1
15.2.1
15.11
16.1
16.2
24.2.6
24.2.7
7.7 I starten af femte sæt afleverer træneren for hold A sin opstillingsseddel. 1. dommeren fløjter spillerne ind på banen.
Spillerne på hold A indtager deres pladser, mens hold B står sammen med træneren omkring spillerbænken, 1. dommeren signalere til hold B at de skal indtage deres pladser på banen. Træneren på hold B har tilsyneladende observeret hold A´s opstilling og herefter afleverer han opstillingsseddel til 2. dommeren.
1. dommeren sanktionerer hold B´s træner med "henstilling for forsinkelse". Træneren for hold A protesterer derefter til kontrolkomiteen. Træneren mener at forseelsen burde kategoriseres som grov optræden, hvorfor hold A skulle tildeles 1 point. Hvad ville den korrekte fortolkning være i denne situation?
1. dommeren begik den igangsættende fejl ved at sende hold A på banen uden at have modtaget en opstillingsseddel fra hold B.
Idet hold A befinder sig på banen, kan man sige at det er korrekt at straffe hold B med en "henstilling for forsinkelse". Hvis, på den anden side, det er klart at hold B udnytter situationen, burde kontrolkomiteen have bedømt hold B´s opførsel som grov optræden, og hold B sanktioneres med grov optræden og hold A tilkendes serv og et point.
[DVBF: Der vil normalt ingen kontrolkomite være og skønnet ligger udelukkende hos 1. dommeren. Træneren vil heller ikke kunne protestere, uden at gå gennem sin kampanfører]
 
7.8 Under en time-out samler træneren sine spillere i det bagerste hjørne af frizonen nær opvarmningsområdet. Dommerne gør intet for at forhindre dette. Har dommerne ret? Regel 15.4.2 fastslår at holdene under time-outs skal "opholde sig i frizonen nær deres udskiftningsbænk". Selvom holdet åbenbart ikke overholder denne regel, overholder holdet dog hensigten med reglen. Hensigten med reglen er at spillerne skal væk fra banen, så denne kan mobbes og ikke blive smudset af vand eller andre materialer, som spillerne bruger under time-out. Dommerne har ret i ikke at forhindre denne episode.
Regel 15.4.2
15.4.2
7.9 Efter en spilperiode søger spillerne på hold A efter en våd plet på gulvet. Holdets hjælpetræner går til sidelinien for at hjælpe spillerne.
1. dommeren kalder hold A's kampanfører til sig og beder hende fortælle hjælpetræneren at han skal sætte sig på bænken. Er det en korrekt beslutning af 1. dommeren?
Ja, 1. dommeren handlede korrekt. Hjælpetræneren må sidde på bænken og må ikke gribe ind i kampen. Kun træneren har tilladelse til at rejse sig.
Regel 5.2.3.4, 5.3.1
5.2.3.4
5.3.1
7.10 Træneren for hold A anmoder 2. dommeren om kontrol af hvem af holdets spillere der skal serve. 2. dommeren og sekretæren kontrollerer kampskemaet og meddeler hold A's træner, at det er den korrekte spiller som er klar til at serve. 1. dommeren lader spillet fortsætte. Er det den korrekte fremgangsmåde for hold A? Kampanføreren er det eneste holdmedlem som må tale med dommerne. Træneren har derfor ikke lov til at henvende sig til 2. dommeren.
Regel 5.1.2
5.1.2
7.11 Træneren for hold A anmoder om en time-out og 2. dommeren fløjter.
1. dommeren hører ikke 2. dommerens fløjte, hvorfor han tillader hold B at serve.
2. dommeren en fløjter igen som tilladelse til hold A´s time-out. Under nogen forvirring tildeler 1. dommeren hold A en "henstilling for forsinkelse".
Senere i samme sæt bliver hold A´s server sanktioneret for forsinkelse. Denne anden sanktion for forsinkelse udløser en straf for forsinkelse og point til hold B, som derved har matchbold. Den vinder hold B efterfølgende.
Hold A protesterer voldsomt. Har hold A ret i sin protest?
Hold A er i deres gode ret til at protestere. I tilfælde, hvor dommerne misforstår hinanden, skal holdene ikke straffes. Derfor er den første henstilling til hold B ikke korrekt.
Hvis hold B ikke har fået den første henstilling, vil den anden situation kun medføre en henstilling og dermed vil hold B ikke protestere.
På den anden side skal hold B, allerede ved første henstilling, rettidigt sikre sig retten til at protestere. Da de ikke sikrer sig denne ret, mister de retten til at protestere over 1. dommerens afgørelse.
Regel 5.1.2.1
5.1.2.1
  Det ene hold forsøger at trække tempoet ud af en kamp der i øvrigt afvikles i et højt tempo. Hvordan skal dommeren reagere? Tempo er et meget delikat element i volleyball. Hvert hold har sit optimale spilletempo. Tempo er ikke nævnt i reglerne, men at kontrollere tempoet er et af grundelementerne i en god dommerpræstation. Et passende tempo vil tillade en kamp at blive gennemført på et højt niveau. På den anden side, skal dommeren sørge for at holde kampen i et konstant tempo indenfor den normale afvikling af kampe. Dommeren må aldrig tillade udefra kommende indflydelser, at påvirke afviklingen eller ødelægge en kamp. Dette er også "kunsten" ved god dømning!  
  En spiller fra hold A taber sin optørringsklud, der lander mellem hold B´s blokeringsspillere. Spillet fortsætter og hold A vinder spilperioden. Hvad er den rigtige kendelse i denne situation? Det er 1. dommerens bedømmelse i hvilken grad optørringskluden har indflydelse på spillet. Da optørringskluden falder mellem modspillernes blokerende spillere, har det en potentiel indflydelse på resultatet af spilperioden og kan måske være årsag til en skade. Derfor skulle spilperioden være spillet om. Hvis der er tale om en bevidst eller gentaget handling, vil andre sanktioner skulle anvendes.
Regel 17.2
17.2
8.1 Det ene hold forsøger at trække tempoet ud af en kamp der i øvrigt afvikles i et højt tempo. Hvordan skal dommeren reagere? Tempo er et meget delikat element i volleyball. Hvert hold har sit optimale spilletempo. Tempo er ikke nævnt i reglerne, men at kontrollere tempoet er et af grundelementerne i en god dommerpræstation. Et passende tempo vil tillade en kamp at blive gennemført på et højt niveau. På den anden side, skal dommeren sørge for at holde kampen i et konstant tempo indenfor den normale afvikling af kampe. Dommeren må aldrig tillade udefra kommende indflydelser, at påvirke afviklingen eller ødelægge en kamp. Dette er også "kunsten" ved god dømning!  
8.2 En spiller fra hold A taber sin optørringsklud, der lander mellem hold B´s blokeringsspillere. Spillet fortsætter og hold A vinder spilperioden. Hvad er den rigtige kendelse i denne situation? Det er 1. dommerens bedømmelse i hvilken grad optørringskluden har indflydelse på spillet. Da optørringskluden falder mellem modspillernes blokerende spillere, har det en potentiel indflydelse på resultatet af spilperioden og kan måske være årsag til en skade. Derfor skulle spilperioden være spillet om. Hvis der er tale om en bevidst eller gentaget handling, vil andre sanktioner skulle anvendes.
Regel 17.2
17.2
8.3 Midt i et sæt går lyset i hallen ud. Tidligere i samme sæt er en spiller fra startopstillingen blevet diskvalificeret. Kampen bliver genoptaget i en anden hal. I henhold til Regel 17.3.2.2 annulleres det afbrudte sæt og det spilles om med de samme holdmedlemmer og samme startopstillinger. Hvad er den korrekte afgørelse i forhold til diskvalificerede spillere i den genoptagne kamp? Når et sæt genoptages, må hverken diskvalificerede eller udviste spillere deltage. En anden spiller fra holdet som ikke er påført opstillingssedlen, skal indtage positionen.
Derudover overføres alle andre sanktioner som er påført kampskemaet frem til tidspunktet for afbrydelsen af kampen.
17.3.2.2
8.4 Da træneren for hold A opdager, at pointtavlen ikke er opdateret, gør han straks indsigelse overfor sekretæren, dommeren og kontrolkomiteen. Holdets delegationsleder går fra sin reserverede plads blandt tilskuerne til kontrolkomiteen.
1. dommeren fløjter, og informerer hold A´s kampanfører om, at holdets træner sanktioneres for grov optræden. Selvom hold A´s kampanfører er forpligtet til at videregive denne oplysning til træneren, gør hun det ikke. I forvirringen opfatter 2. dommeren ikke denne sanktion og får den ikke påført kampskemaet.
Pointtavlen og kampskemaet bliver ajourført, på foranledning af kontrolkomiteen uden indkaldelse til Judge Conference". Ydermere var sekretæren ikke enig, men assistentsekretæren er enig med kontrolkomitemedlemmet og træneren. Kampen genoptages uden påtegninger på kampskemaet. Hvordan skal dommeren håndtere denne situation?"
Sekretær laver fejl.
Regel 25.2.2.1
Stillingstavleføreren laver fejl.
Den assisterende sekretær kontrollerer ikke sekretæren for at sikre at de er enige.
Regel 26.2.2.6
1. dommeren skulle have sikret sig, gennem 2. dommeren, at sanktionen påføres kampskemaet.
Regel 25.2.2.6
Hold A´s kampanfører skulle have orienteret sin træner om sanktionen. Da hun ikke selv orienterer træneren, skulle 1. dommeren have bedt hende om det.
Regel 21
Det er ikke korrekt, at kontrolkomiteen tillader hold A´s delegationsleder, at nærme sig sekretærbordet.
Kontrolkommiteformanden skulle have stoppet kampen og sammenkaldt til "judge conference", så stillingen kunne være rettet. Det er kontrolkommiteformandens ansvar at inddrage 1. dommeren og den dommerdelegerede i "judge conferencen". 2. dommeren kan inviteres men har ingen stemmeret når den endelige beslutning skal tages. Andre officiels med oplysninger om sagen kan der rådføres hos.
Se refereeing guidelines and instructions.
Stillingen blev korrigeret og straffen bibeholdt på kampskemaet og kampen fortsatte.
Problemet var blot at begge dommere og den dommerdelegerede lod kampskemaet underskrive og godkende uden at nævne sanktionen og korrektionen af stillingen.
[DVBF: Der vil normalt ingen kontrolkomite være og træneren vil heller ikke kunne protestere, uden at gå gennem sin kampkampanfører. 1. dommeren skal bede arrangøren om at få holdets delegationsleder til at indtage sin plads. Sanktion gives til træneren for holdet]
Regel 25.2.2.6, 25.2.2.7
21
25.2.2.1
25.2.2.6
26.2.2.6
25.2.2.7
8.5 Et hold spiller i servemodtagningen bolden uden for overspilningsområdet udenfor antennen og ind i frizonen på det andet holds side. Holdets hæver løber forbi 2. dommeren efter bolden i modstandernes frizone. Da hæveren passerer netstolpen og 2. dommeren griber hæveren fast i stolpen for at kommer hurtigt nok frem til bolden. Dommeren tillader spillet at fortsætte. Er dette korrekt af 1. dommeren? 1. Dommeren var korrekt i sin bedømmelse. Sålænge bolden ikke er i kontakt med netstolpen, da hæveren rammer bolden er dette tilladt. Spillet er både tilladt og spektakulært.
Regel 9.1.3
9.1.3
8.6 I starten af fjerde sæt har hold A spiller nr. 11 på position 6 i stedet for spiller nr. 15, som er skrevet på opstillingssedlen. Under sin kontrol opdager 2. dommeren ikke fejlen. Efter kontrollen erstattes spiller nr. 11 straks af Liberoen. Senere bliver Liberoen (gen)erstattet af spiller nr. 11. Den første tekniske time-out finder sted ved stillingen 8-5 til hold A. Efter time-outén forbereder spiller nr. 11 sig på at skulle serve. 2. dommeren signalerer at der er en forkert spiller på banen og begynder at forklare fejlen til anførereren og træneren. Det er en lang diskussion og 1. dommeren kommer også ned fra sin stol.
Efter kontrol af Libero kontrolskemaet ligger det fast at spiller nr. 11 har været i spil siden starten af sættet(i startopstillingen). 1. dommeren beslutter at fratage hold A alle sine opnåede points. Hold B beholder sine points og de får serven ved stillingen 5-0 til hold B. Nogle spilperioder senere, da hold B fører 8-5, holdes der teknisk time-out igen. Er det korrekt procedure fra dommernes side?
Det er en meget kompleks situation med nogle fejl.
Den første fejl blev begået ved begyndelse af sættet. Opstillingen hos hold A var ikke i overenstemmelse med opstillingssedlen. 2. dommeren opdager ikke uoverensstemmelsen.
Den anden fejl opstår efter den tekniske time-out. Hold B skulle have haft yderligere et point som resultat af positionsfejlen hos hold A, stilingen skulle have været 6-0 til hold B.
Den tredje fejl var at afholde teknisk time-out da hold B nåede det 8. point.
Havde der været en kontrolkommite til denne kamp, skulle kontrolkommiteformanden også have tjekket startopstillingerne og have brudt ind for at korrigere opstillingen.
En protest fra hold B ville have dannet grundlag for en såkaldt "Judges Conferes", der kunne have tildelt hold B det manglende point, som dommeren overser.[se Guidelines & Instructions]
[DVBF: Dette er en international præget Case med kontrolkomite, jury o.s.v., i DVBF´s turneringer er det alene 1. dommeren der afgør i en sådan sag]
8.7 I en kamp beslutter 1. dommeren efter en spilperiode at hold A vinder denne , tildeles point og retten til næste serv.
Straks derefter foretager hold A en udskiftning af spiller nr. 6 med spiller nr. 9. I mellemtiden ændrer 1. dommeren sin kendelse, som følge af et signal fra en linjedommer, og tildeler serven til hold B. Som følge af dette anmoder hold A´s træner om at annullere den udførte udskiftning og lade spiller nr. 6 genindtage sin plads. 2. dommeren tillader dette og lader holdet indtage sin oprindelige opstilling. Er det en korrekt procedure?
Da 1. dommeren ændrer sin kendelse, der var grundlaget for hold B´s anmodning om udskiftning, skal det i spillets ånd tillades at holdets anmodning imødekommes.
8.8 Ny
  I en kamp havde begge holds centerspillere en vane med at stampe i gulvet for at finte modstanderne. 1.dommeren påtalte det overfor først Hold A og lidt efter over for Hold B. I den efterfølgende spilperiode fløjtede han så en spilperioden af, da en af Hold B´s spillerne gjorde det igen. Herefter sanktionerede han den pågældende(uddelte et gult kort).
Hold B's anfører nedlagde protest på stedet. 2. dommeren vender sig herefter om til sekretæren for at anføre sanktionen og skrive protest i Bemærkningsfeltet. Herefter kommer 1.dommeren til at tænke på, at han ikke kan stoppe spillet, men skulle have givet kortet efter spilperiodens ophør. Derfor annullerer han kortet og vælger at spille spilperioden om. Altså streger 2. dommer/sekretær sanktionen og det tildelte point til Hold A.
Så er Hold B ikke længere interesseret i at fastholde protesten og denne slettes også. Nu nedlægger Hold A så protest over det fratagede point. Denne skrives på kampskemaet og kampen fortsætter. Hold A vinder sættet. I næste sæt laver en af Hold A´s spillere samme nummer og bliver sanktioneret med gult kort. Kampen sluttes med 2 meget tætte sæt og Hold A vinder 15-13 i femte sæt.
Herefter trækker Hold A protesten, da de ikke ville risikere en ny kamp som de evt. ville tabe.
Lidt stampen i jorden synes ikke kunne være genstand for sanktionering, men når der nu i den aktuelle situation først er givet verbal henstilling, er der selvfølgelig også belæg for senere at sanktionere med straf for grov optræden.
Det er en fejl, som 1. dommeren selv erkender, at afbryde en spilperiode, for at sanktionere med straf for grov optræden(gult kort), så på den baggrund kan det godt accepteres at dommeren må lade spilperioden spille om, se Fig. 11(23)["Dommerfejl"], når han bliver gjort opmærksom på fejlen.
Dette, at man skal spille spilperioden om, skyldes dog udelukkende fejlen fra dommerens side, og ændrer jo ikke ved at der i spilperioden er en spiller, som skal sanktioneres med straf(gult kort). Så den korrekte handling ville være at tildele spilleren det gule kort, med den konsekvens at Hold A tildeles et point(/serveskifte), og så spille spilperioden om.
Hvad Hold B protesterer imod fremgår ikke af casen.
Fig. 11(23)
  2. dommer kontrollerer det servende holds(B) opstilling. Konstaterer at liberoen står på banen og beder derfor liberoen om at træde ud og for den oprindelige spiller nr. 1 på banen.

Vi har nu spiller nr. 1 på position 3 og spiller nr. 6 på position 6.

Derefter går 2. dommer til det modtagende hold(A) for kontrol, mens det servende hold(B) foretager liberoerstatning.

Under første bold/spil opdager 2. dommer at spiller nr. 6 spiller center(position 3), altså fremme ved net og liberoen har erstattet spiller nr. 1. Spiller nr. 6 foretager ingen angreb eller deltager i blokader.

Servende hold(B) vinder pointet og 2. dommer forsøger at signalere positionsfejl til 1. dommer hos det servende hold(B) som 1. dommer ser, men da han ikke kan identificere fejlen vælger han at fortsætte.

Servende hold(B) vinder atter et point(2-0). Igen signaleres positionsfejl.

3 bold vindes nu af hold A og ved serven fra hold A's side fløjtes for positionsfejl hos hold B af 2. dommer. Stillingen er nu 2-2.
Vi får nu spiller nr. 1 på banen til position 3 og spiller nr. 6 forlader banen, libero indtager fortsat position 6.

Hvad er konsekvensen?

Supplerende oplysninger:
Der var ingen sekretær til at føre liberoskema, men fejlen kan(af kampskemaet) fastslås som værende sket ved starten af sættet.
1:
2. dommer skal blive i kontrol af servende hold(B), såfremt de fortsat ønsker Libero-erstatning ved stillingen 0-0 - Ikke forlade dem for at kontrollere hold A. Det antages at 2. dommer har kontrolleret opstillingsseddel for hold B med spiller 1 på pos. 3 og spiller 6 på pos 6 – og at det samme fremgår af kampskemaet.
2:
2. dommeren skal vende tilbage til holdet efter sin kontrol af hold A, hvis/når han opdager en senere erstatning og få denne rettet.
Når dette ikke skete – og fejlen opdaget under spilperioden - skulle 2. dommer efter første spilperiode afslutning have stoppet spillet(gerne tydeligt for at vise at han undersøger en formodet fejl), kontrolleret hos sekretæren at han havde ret og derefter have henvendt sig til 1. dommer, medbringende denne oplysning og opstillingssedlen. 2. dommeren skulle med disse oplysninger ikke have problemer med at forklare 1. dommeren dette og denne burde ikke på dette tidspunkt være i tvivl om fejlens art og tidspunktet for den. Han skulle omvendt være meget sikker i sin sag for at underkende 2. dommer(og sekretær).
Konsekvensen er at hold B i den første spilperiode har begået rotationsfejl, skal indtage de korrekte pladser, hold A vinder spilperioden, roterer og server fra 1-0.
"3 / 4":
Det er ikke nok at ”signalere” positionsfejl(eller her retteligt rotationsfejl). Og hvordan kan 2. dommeren efter første spilperiode vide at 1. dommeren ikke kan identificere fejlen.
Det er ikke godt nok at vente til holdet fejler under 2. dommerens ansvarsområde.
Når dette heller ikke er sket, er konsekvensen, når 2. dommer er sikker på, at hold B har stået forkert siden stilling 0-0(og har derfor begået en rotationsfejl), så derfor at skal holdes fratages sine opnåede point og tilbage til 0 point. Vi kan ikke fratage hold A sine vundne points, men hold A har fået point for rotationsfejl fra 1-2 til 2-2. Derfor kontrolleres at hold B nu er i korrekt opstilling(med spiller 6 på pos 6). Hold A server videre fra stilling 2-0 til hold A.
Regel 7.3.5.1, 7.3.2, 19.3.1.1, 7.7, 7.5.1
7.3.5.1
7.3.2
19.3.1.1
7.7
7.5.1
9.1 I de Nordiske Mesterskaber for Herrer 2002 i Finland spillede Danmark mod Norge.
I tredje sæt bliver den danske spiller nr. 5(Nicolai Jensen) udvist(rødt kort) ved stillingen 15 - 8 til Norge(Norge fører 2 - 0 i sæt).
Nicolai sad, da han blev udvist, på bænken erstattet af Libero Jesper Hansen.
Ved stillingen 10 - 17 roterer Liberoen(Jesper Hansen) til position 4, og træner Mikael Trolle signalerer at ville udskifte spiller nr. 5(den udviste Nicolai Jensen) med nr. 14(Per Eggers) således at denne kan erstatte Libero Jesper Hansen.
1. dommeren tillader ikke dette, men erklærer det danske hold for ufuldtalligt, med den begrundelse at Liberoen udelukkende kan erstattes af den spiller han erstattede og tillod ingen reglementeret udskiftning!
Norge vandt således sættet 25 - 10(og kampen 3 - 0).

Er dommerens afgørelse korrekt?
Nej!
På det tidspunkt hvor spiller nr. 5 udvises, burde 2. dommeren(/sekretæren) have spurgt træneren om hvilken spiller han ønskede nr. 5 skulle udskiftes med. Såvel udskiftningen, som udvisningen blev det, skulle have været noteret på kampskemaet. Kun i det tilfælde at det danske hold ikke kunne gennemføre en reglementeret udskiftning(holdet havde på det tidspunkt brugt to af sine seks mulige udskiftninger), skulle holdet have været erklæret for ufuldtalligt.
Regel 15.8.
[Se også ny case 6.9]
15.8
9.2 I en kamp havde begge holds centerspillere en vane med at stampe i gulvet for at finte modstanderne. 1.dommeren påtalte det overfor først Hold A og lidt efter over for Hold B. I den efterfølgende spilperiode fløjtede han så en spilperioden af, da en af Hold B´s spillerne gjorde det igen. Herefter sanktionerede han den pågældende(uddelte et gult kort).
Hold B's anfører nedlagde protest på stedet. 2. dommeren vender sig herefter om til sekretæren for at anføre sanktionen og skrive protest i Bemærkningsfeltet. Herefter kommer 1.dommeren til at tænke på, at han ikke kan stoppe spillet, men skulle have givet kortet efter spilperiodens ophør. Derfor annullerer han kortet og vælger at spille spilperioden om. Altså streger 2. dommer/sekretær sanktionen og det tildelte point til Hold A.
Så er Hold B ikke længere interesseret i at fastholde protesten og denne slettes også. Nu nedlægger Hold A så protest over det fratagede point. Denne skrives på kampskemaet og kampen fortsætter. Hold A vinder sættet. I næste sæt laver en af Hold A´s spillere samme nummer og bliver sanktioneret med gult kort. Kampen sluttes med 2 meget tætte sæt og Hold A vinder 15-13 i femte sæt.
Herefter trækker Hold A protesten, da de ikke ville risikere en ny kamp som de evt. ville tabe.
Lidt stampen i jorden synes ikke kunne være genstand for sanktionering, men når der nu i den aktuelle situation først er givet verbal henstilling, er der selvfølgelig også belæg for senere at sanktionere med straf for grov optræden.
Det er en fejl, som 1. dommeren selv erkender, at afbryde en spilperiode, for at sanktionere med straf for grov optræden(gult kort), så på den baggrund kan det godt accepteres at dommeren må lade spilperioden spille om, se Fig. 11(23)["Dommerfejl"], når han bliver gjort opmærksom på fejlen.
Dette, at man skal spille spilperioden om, skyldes dog udelukkende fejlen fra dommerens side, og ændrer jo ikke ved at der i spilperioden er en spiller, som skal sanktioneres med straf(gult kort). Så den korrekte handling ville være at tildele spilleren det gule kort, med den konsekvens at Hold A tildeles et point(/serveskifte), og så spille spilperioden om.
Hvad Hold B protesterer imod fremgår ikke af casen.
Fig. 11(23)
9.3 2. dommer kontrollerer det servende holds(B) opstilling. Konstaterer at liberoen står på banen og beder derfor liberoen om at træde ud og for den oprindelige spiller nr. 1 på banen.

Vi har nu spiller nr. 1 på position 3 og spiller nr. 6 på position 6.

Derefter går 2. dommer til det modtagende hold(A) for kontrol, mens det servende hold(B) foretager liberoerstatning.

Under første bold/spil opdager 2. dommer at spiller nr. 6 spiller center(position 3), altså fremme ved net og liberoen har erstattet spiller nr. 1. Spiller nr. 6 foretager ingen angreb eller deltager i blokader.

Servende hold(B) vinder pointet og 2. dommer forsøger at signalere positionsfejl til 1. dommer hos det servende hold(B) som 1. dommer ser, men da han ikke kan identificere fejlen vælger han at fortsætte.

Servende hold(B) vinder atter et point(2-0). Igen signaleres positionsfejl.

3 bold vindes nu af hold A og ved serven fra hold A's side fløjtes for positionsfejl hos hold B af 2. dommer. Stillingen er nu 2-2.
Vi får nu spiller nr. 1 på banen til position 3 og spiller nr. 6 forlader banen, libero indtager fortsat position 6.

Hvad er konsekvensen?

Supplerende oplysninger:
Der var ingen sekretær til at føre liberoskema, men fejlen kan(af kampskemaet) fastslås som værende sket ved starten af sættet.
1:
2. dommer skal blive i kontrol af servende hold(B), såfremt de fortsat ønsker Libero-erstatning ved stillingen 0-0 - Ikke forlade dem for at kontrollere hold A. Det antages at 2. dommer har kontrolleret opstillingsseddel for hold B med spiller 1 på pos. 3 og spiller 6 på pos 6 – og at det samme fremgår af kampskemaet.
2:
2. dommeren skal vende tilbage til holdet efter sin kontrol af hold A, hvis/når han opdager en senere erstatning og få denne rettet.
Når dette ikke skete – og fejlen opdaget under spilperioden - skulle 2. dommer efter første spilperiode afslutning have stoppet spillet(gerne tydeligt for at vise at han undersøger en formodet fejl), kontrolleret hos sekretæren at han havde ret og derefter have henvendt sig til 1. dommer, medbringende denne oplysning og opstillingssedlen. 2. dommeren skulle med disse oplysninger ikke have problemer med at forklare 1. dommeren dette og denne burde ikke på dette tidspunkt være i tvivl om fejlens art og tidspunktet for den. Han skulle omvendt være meget sikker i sin sag for at underkende 2. dommer(og sekretær).
Konsekvensen er at hold B i den første spilperiode har begået rotationsfejl, skal indtage de korrekte pladser, hold A vinder spilperioden, roterer og server fra 1-0.
"3 / 4":
Det er ikke nok at ”signalere” positionsfejl(eller her retteligt rotationsfejl). Og hvordan kan 2. dommeren efter første spilperiode vide at 1. dommeren ikke kan identificere fejlen.
Det er ikke godt nok at vente til holdet fejler under 2. dommerens ansvarsområde.
Når dette heller ikke er sket, er konsekvensen, når 2. dommer er sikker på, at hold B har stået forkert siden stilling 0-0(og har derfor begået en rotationsfejl), så derfor at skal holdes fratages sine opnåede point og tilbage til 0 point. Vi kan ikke fratage hold A sine vundne points, men hold A har fået point for rotationsfejl fra 1-2 til 2-2. Derfor kontrolleres at hold B nu er i korrekt opstilling(med spiller 6 på pos 6). Hold A server videre fra stilling 2-0 til hold A.
Regel 7.3.5.1, 7.3.2, 19.3.1.1, 7.7, 7.5.1
7.3.5.1
7.3.2
19.3.1.1
7.7
7.5.1
9.4 Ved tjek af opstillingen af Hold A ved starten af fjerde sæt finder 2. dommers ingen fejl i holdets opstilling og Liberoen erstatter en centerspiller i en position som bagspiller. Senere erstattes Liberoen af centerspilleren på position 4, og spillet fortsætter indtil den omtalte centerspiller skal til at serve. Hun server ved stillingen 14 - 11 og Hold A vinder bolden til stillingen 14 - 12 til Hold B. Da spilleren så vil til at serve igen, bliver spillet afbrudt af sekretæren, der påpeger at spilleren ikke står i startopstillingen!
Dommerne fastslår at der er begået en rotationsfejl af Hold A og fratager holdet de opnåede 12 point, Hold B vinder den sidst spillede spilperiode og server således ved stillingen 15 – 0. Spillet fortsætter og Hold B vinder sættet 25 – 19 på trods af at Hold A vinder de næste 9 point i træk til 9 – 15.
Er dommernes handlemåde korrekt?
Det er korrekt at Hold A har begået en rotationsfejl, og det skal af sekretæren på kampskemaet fastslås hvornår fejlen er opstået. Den pågældende centerspiller begår fejlen senest på det tidspunkt, hvor denne erstatter Liberoen på position 4 – altså på det tidspunkt, hvor diagonalspilleren server første gang. Dette kan med sikkerhed fastslås. Hold A havde vundet 6 point med Liberoen på den omtalte spillers plads, og disse skulle således ikke være frataget holdet. Hold B skulle have servet ved stillingen 15 – 6, hvorfor dommerne fejlagtigt fratog holdet 6 point.

Selv om 2. dommeren skal kontrollere holdenes opstilling ved starten af sættet er det holdets eget ansvar at denne er korrekt og holdet straffes således med de opnåede point.
[I denne case nedlagde holdet protest efter kampens afslutning, men denne kunne derfor ikke tages til følge]
Regel 7.7, 7.7.2
7.7
7.7.2
9.5 I en Champions League kamp ved stillingen 30-30 i fjerde sæt(Hold B fører 2 – 1 i sæt) gør sekretæren 2. dommeren opmærksom på at Hold A´s spiller nr. 6 på position 2 ikke skal serve næste gang, idet denne er blevet udskiftet med spiller nr 7(holdets anfører i øvrigt) ved stillingen 24 – 22(hvor spiller nr. 7 blev skiftet ind for at serve), og ikke senere skiftet ind igen!
Spiller nr. 7 servede kun én gang og erstattedes af Liberoen, der spiller på positionerne 1, 6 og 5, hvorefter denne – fejlagtigt - erstattes af spiller nr. 6 på position 4 og spillet fortsætter indtil den omtalte spiller roterer til position 2, hvor sekretæren opdager fejlen(inden spilleren skal serve).
Den assisterende sekretær har på Libero kontrolskemaet noteret at spiller nr. 6 erstatter Liberoen ved stillingen 28 – 27 til Hold A, men har således ikke bemærket at én spiller forlader banen, erstattes af Liberoen, og en anden spiller erstatter denne!
Hvad er konsekvensen?
Hold A har begået en rotationsfejl, og det skal af sekretæren på kampskemaet fastslås hvornår fejlen er opstået. Fejlen er senest begået på det tidspunkt, hvor spiller nr. 6 erstatter Liberoen på position 4 – altså på det tidspunkt, hvor diagonalspilleren server første gang. Dette kan med sikkerhed fastslås på såvel kampskema, som på Libero kontrolskema at være sket ved stillingen 28 – 27 til Hold A. Holdet fratages de derefter opnåede point og Hold B bibeholder sine opnåede point, således at stillingen nu er 30 – 28 til Hold B. Dette er ensbetydende med at Hold B vinder det 4. sæt og dermed kampen 3 – 1 i sæt.

Paradoksalt nok kunne Hold A jo have tålt at tabe den spilperiode, hvor spiller nr. 6 fejlagtigt erstatter Liberoen, idet holdet fører 28 – 27, hvis én blandt holdet, officials(eller fra det andet hold sågar) havde opdaget fejlen på det tidspunkt hvor den opstår. Men ene og alene er det holdet, der begår fejlen, som straffes for den.

[Kampen blev sendt direkte i TV, og med en hal fuldt af tilskuere – Hold A var hjemmeholdet – og ærgrelsen var selvfølgelig stor hos såvel træner, den implicerede anfører, officials(sekretær, assisterende sekretær, reservedommer og CEV-delegeret), tilskuere og TV-seere. Dommerne måtte ud over at forklare de to anførere sagen også forklare årsagen direkte på TV]
Regel 7.7, 7.7.2
7.7
7.7.2
Top

Hovedsiden

Vis siden i en printvenlig version uden menu.
Printvenlig
390693