DDF'93 logo - visit us here: http://www.ddf93.dk


DDF'93's historie.

I starten af 1990'erne var der atter en gang
økonomiske problemer i Dansk Volleyball
Forbund. Dette blev bl.a. udmøntet i en
reduktion af budgettet til dommerarbejdet,
hvilket fik de ansvarlige for dommerarbejdet
til at nedlægge deres mandater.

I en periode på ca. 1 år, var der nedsat en
ad hoc-gruppe, der udelukkende varetog påsæt-
ning af dommerne til såvel Danmarksturnerin-
gen som Landspokalturneringen.

I efteråret 1992 blev en gruppe af dommere
enige om at forsøge at få etableret et mere
struktureret samarbejde.

Efter et indledende møde i Odense i januar
1993, hvori deltog størstedelen af de danske
gruppe 1 og 2 dommere, blev der afholdt stif-
tende generalforsamling i Odense den 13. fe-
bruar 1993. På denne generalforsamling blev
Divisionsdommerforeningen DDF'93 første
bestyrelse valgt.

Formålet med DDF var - og er 

· at varetage divisionsdommernes interesser i
  samarbejde med eventuelle samarbejdspart-
  nere, 
· at arbejde for en for medlemmerne en kvali-
  tetsmæssig uddannelse, efteruddannelse, be-
  dømmelse og påsætning i diverse volleyball-
  turneringer samt i internationale kampe,
· at arbejde for oversættelse, redigering og
  fortolkning af de Officielle Volleyballregler,
· at arbejde for en sportslig afvikling af vol-
  leyballkampe og for en stadig forbedret ledel-
  se af disse
  - (citeret fra de nuværende love).

DDF indgik i efteråret 1993 og foråret
1994 aftale med Dansk Volleyball Forbund
om dommerarbejdet.
Den indgåede aftale indebar, at DDF forestod:
- uddannelse, vejledning og efteruddannelse
  herunder bedømmelse,
- påsætning og remplacering af dommere,
- internationalt arbejde

Ved starten af sæson 1997/1998 ønskede
DVBF ikke at forny aftalen. Siden dette
tidspunkt har DDF´93(som forening)ikke
udført arbejde for DVBF.