DDF'93 logo - visit us here: http://www.ddf93.dk


Her kan du se
foreningens
love.


Vis siden i en printvenlig version uden menu.
printvenlig
LOVE FOR
DIVISIONSDOMMERFORENINGEN
af 1993

 

§ 1: NAVN:

Foreningens navn er DIVISIONSDOMMERFORENINGEN af 1993 (DDF’93).

Foreningen er stiftet den 13. Februar 1993.

 

§ 2: FORMÅL:

Foreningens formål er at varetage divisionsdommernes interesser i samarbejde med eventuelle samarbejdspartnere.

DDF´93’s formål er:

At arbejde for én for medlemmerne kvalitetsmæssig uddannelse, efteruddannelse, bedømmelse og påsætning i diverse volleyballturneringer samt i internationale kampe.

At arbejde for oversættelse, redigering og fortolkning af de Officielle Volleyballregler. At arbejde for en sportslig afvikling af volleyballkampe og for en stadig forbedret ledelse af disse.

 

§ 3: MEDLEMSKAB: Som medlem af DDF'93 kan optages personer, som har gennemgået en divisionsdommeruddannelse eller personer, som vil lade sig uddanne som divisionsdommere.

Der indbetales gebyr ved indmeldelsen. Dette fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Æresmedlemmer kan, på bestyrelsens foranledning, udnævnes på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 4: KONTINGENT: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales helårligt forud. Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent 30 dage efter forfaldsdag, kan medlemmet, hvis det efter en skriftlig henvendelse stadig ikke har betalt, slettes som medlem af foreningen. Genoptagelse af medlemsskabet kan ske mod indbetaling af restancen.

 

§ 5: UDMELDELSE: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til DDF’93’s bestyrelse.

 

§ 6: UDELUKKELSE: Hvis et medlem overtræder DDF’93’s love og retningslinier, kan den samlede fuldtallige bestyrelse i enighed i særlige tilfælde udelukke et medlem.

Udelukkelsen skal behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har taleret.

 

§ 7: GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamlingen er DDF’93’s øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned og indkaldes med 14 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af DDF´93'93, som ikke er i kontingentrestance. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen har ret til at invitere gæster, som har taleret, men ikke stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger bestyrelsens beretning, herunder også beretning for de enkelte arbejdsgrupper, til godkendelse.
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
 • Valg af:
 • Formand (ulige år)

  Næstformand (lige år)

  Kasserer (lige år)

  1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

  1 bestyrelsesmedlem (lige år)

  1 bestyrelsessuppleant (hvert år)

  1 revisor (ulige år)

  1 revisorsuppleant (hvert år)

 • Fastsættelse af næste års generalforsamling.
 • Eventuelt.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de mødtes antal.

  Simpelt flertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for en lovændring.

  Skriftlig afstemning skal finde sted, når enten dirigenten eller en af de stemmeberettigede ønsker dette.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts i det givne år.

  Sager, der ikke er påført dagsordenen, kan ikke vedtages.

  Valgbar til foreningens bestyrelse er ethvert medlem af DDF'93, som er fyldt 20 år.

   

  § 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ønsket skal meddeles bestyrelsen skriftligt med angivelse af dagsorden.

  Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted 4 uger efter opfordringens modtagelse.

  Bestyrelsen indkalder skriftligt til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen udsendes dagsorden.

   

  § 9: BESTYRELSEN:

  Bestyrelsen forestår forhandlingerne med samarbejdspartnere, og er ansvarlig for DDF’93´s beslutninger. Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper samt udarbejder arbejds- og kompetenceområder for disse.

  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed udsættes punktet til førstkommende bestyrelsesmøde, hvor formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

  Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

  Mødeindkaldelse fremsendes på formandens foranledning senest 14 dage før mødet med angivelse af dagsorden.

  Udtræder formand, næstformand, kasserer eller et bestyrelsesmedlem mellem to ordinære generalforsamlinger, indtræder suppleanten.

   

  § 10: REGNSKAB:

  Kassereren fører regnskab med DDF’93’s økonomi og udarbejder en opgørelse ved regnskabsårets afslutning. Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12 og senest 1. marts skal regnskabet forelægges revisoren til revision.

  Senest 1. april skal regnskabet være revideret med eventuel revisorpåtegning. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

   

  § 11: DOMMERDRAGTEN:

  Medlemmer af DDF'93 skal, når de udøver deres dommergerning, bære DDF’93’s logo.

   

  § 12: HÆFTELSE:

  Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

   

  § 13: OPLØSNING:

  Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. For opløsning af foreningen skal der være 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen.

  Ved opløsning skal generalforsamlingen tage bestemmelse om afvikling af DDF’93’s forpligtigelser og eventuelle formue.

   

  Vedtaget den 13. februar 1993.

  Ændret den 20. april 1996

  Ændret den 19. april 1997

  Ændret den 18. april 1998

  Ændret den 24. april 2005

   


  Hovedsiden

  Vis siden i en printvenlig version uden menu.
  Printvenlig